Превод от гръцки език

УСТАВ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРИТЕ В КИПЪР

НАИМЕНОВАНИЕ

 1. Учредява се в Кипър като самостоятелно юридическо лице Сдружение, с наименование ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, на български език СЪЮЗ НА БЪЛГАРИТЕ В КИПЪР, на английски език ASSOCIATION OF THE BULGARIANS IN CYPRUS.

СЕДАЛИЩЕ

 1. Седалището на Съюза ще се намира в Никозия на адрес, който ще се определя от Управителния съвет. Настоящият адрес ще бъде ул. Темпон 33, 2408 Енгоми.

ДЪЩЕРНИ МЕСТНИ КЛОНОВЕ

 1. Дъщерни местни клонове на Съюза ще могат да функционират в цял Кипър, при условие, че дъщерните клонове са обвързани от устава на Съюза, нямат своя собствена юридическа правосубектност и следват политиката, която се определя и решава от сдружението майка.

ЦЕЛИ

 1. Основна цел на Съюза е да защитава, съхранява и развива българското самосъзнание сред своите членове, да защитава, съхранява и развива българския език, култура и традиции сред българската общност в Кипър, както и да допринася за тяхното популяризиране в кипърското общество.

ДЕЙНОСТ

 1. (1) Изграждане на по-тесни връзки на българите в Кипър с тяхната родина.

(2) Развиване и укрепване на духовната, гражданската и спортната култура на българите в Кипър.

(3) Създаване на работни групи с цел проучване и представяне на предложения за решаването на възникнали проблеми при постигането/изпълнението на основните цели на Съюза.

(4) Информиране членовете на Съюза чрез интернет, чрез издаване на брошури, организиране на лекции, семинари и т.н. и чрез издаване на вестници и списания.

(5) Сътрудничество с други лица, организации и институции за решаване на проблемите, които възникват по време на провеждане на дейността на Съюза за постигане на неговите цели.

(6) Основен принцип на Съюза е да си сътрудничи с всички компетентни органи за постигане на своите цели, без да замества въпросните органи по отношение на техните задачи и дейности.

(7) Намиране на места/помещения за културни центрове, в които да създава и поддържа библиотеки, съботно-неделни училища и където да се провеждат различни семинари, лекции или учебни занимания.

(8) Организиране на различни културни и обществени прояви, празненства и екскурзии.

(9) Организиране на различни лекции и семинари на разнообразни теми, както и уроци за изучаване на езици, история и география на България.

(10) Сътрудничество с други дружества и организации, които имат подобни цели.

(11) Организиране на спортни игри и турнири.

(12) Участие с различни прояви в културния и обществен живот на Кипър. 

РЕСУРСИ

 1. (1) Приходите на Съюза са от:

а)        встъпителния членски внос, определен в настоящия устав;

б)        членския внос, определен в настоящия устав;

в)         дарения, помощи, благодеяния, завещания и всеки друг приход, придобит законно от Съюза, при условие, че този приход бъде предварително одобрен от Управителния съвет;

г)         постъпленията от всяка придобита собственост на Съюза;

д)         приходите от всяка проява или дейност на Съюза;

е)         финансиране или съфинансиране от трети страни, при условие, че се спазват стриктно предпоставките и условията за такова финансиране или съфинансиране.

(2)  Никаква част от ресурсите на Съюза, редовни или извънредни, няма да се изразходва за друга цел, освен за предвидената в настоящия устав, никаква част от средствата в касата на Съюза, след изплащането на всичките му задължения, няма да се връща при никакви условия на който и да е член на Съюза, като в случай на ликвидация на Съюза, наличното имущество се предоставя като дарение на филантропични организации или фондации, след съответно решение на Общото събрание.

(3)  За постигането на целите си, Съюзът може да придобива и притежава движимо и недвижимо имущество.

СРЕДСТВА

 1. Съюзът преследва осъществяването и постигането на целите си с всички подходящи средства в рамките на законността и достойнството на своите членове.

ПОМЕЩЕНИЕ

 1. Помещения на Съюза могат да функционират в цял Кипър и ще бъдат отворени за всички членове, като работното им време ще се определя за всяко едно отделно от Управителния съвет или от упълномощени от него членове на Съюза, по предложение на клоновете, където има такива.

ЧЛЕНОВЕ

 1. Членове на Съюза могат да станат всички български граждани живеещи в Кипър, които са навършили 18 годишна възраст и не са членове на друга подобна организация на българите в Кипър. За български граждани под 18 години може да бъде създадена Младежка секция на Съюза.
 1. Членството не позволява представителство и не може да се прехвърля, нито да се наследява.

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

 1. (1) Общото събрание на Съюза, по единодушна препоръка на Управителния съвет, може да обяви всяко лице за почетен член на Съюза.

(2) Почетните членове могат да присъстват на всички събрания на Съюза и да изразяват свободно мнението си, без да имат право да избират и бъдат избирани и без никакви финансови задължения.

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 1. (1) Всички членове на Съюза имат равни права.

(2) Всеки член има правото да избира и бъде избиран.

(3) Да упражнява контрол върху ръководството и управлението на Съюза.

(4) Да внася въпроси за разглеждане от Управителния съвет и чрез него от Общото събрание.

(5) Да взема участие в различните прояви на Съюза.

(6) Да напуска Съюза.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 1. (1) Всеки член е длъжен да се съобразява с разпоредбите на устава и на закона, както и с решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.

(2) В случай, когато действа в нарушение на разпоредбите на устава или против интересите на Съюза, подлежи, след задълбочено проучване на въпроса от Управителния съвет, който е длъжен да му предостави възможността за защита, на следните наказания:

      а)        забележка;

б)         изключване и отписване, което трябва да се утвърди от Общото събрание.

(3) Член, който се отписва, напуска или се изключва от Съюза няма никакви права върху имуществото на Съюза.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ

 1. (1) Всеки член, който забави плащането на членския си внос три месеца от определената дата се приканва писмено от Управителния съвет да стори това и в случай на забавяне да го плати в едномесечен срок от писменото уведомление се отписва от регистъра на членовете на Съюза с решение на Управителния съвет, взето с болшинство от присъстващите и гласуващи членове, като при равенство на гласовете, председателят има решаващ глас.

(2) Член се изключва в случай, когато същият с поведението, действията или бездействията си предизвиква принизяване на доверието към Съюза или уронване на неговия престиж или нанася други щети на неговите интереси.

(3) Всеки член на Съюза, който престане да отговаря на предпоставките за членство се отписва от регистъра на Съюза с решение на Управителния съвет, взето с болшинство от присъстващите и гласуващи членове, като при равенство на гласовете, председателят има решаващ глас.

НАПУСКАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ

 1. Всеки член, който желае да напусне Съюза може да го направи след като един месец преди изтичане валидността на платения от него членски внос уведоми писмено Управителния съвет за това, в противен случай ще бъде задължен да плати членски внос за следващата година. 

ПРЕЗАПИСВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ

 1. Отписан член съгласно разпоредбите на членове 13(2) и 14 по-горе може да внесе молба за презаписване една година след отписването му. Отписаният по този начин член ще има впоследствие правото да се обърне към Общото събрание за отмяна на решението на Управителния съвет. Когато отписан поради нарушение член се записва отново, трябва да плати всички закъснели членски вноски.

ВСТЪПИТЕЛНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

 1. Вноската за записване като член на Съюза се определя на едно евро (€ 1).

ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС

 1. Годишният членски внос е задължителен и се определя на двайсет и четири евро (€ 24). Първият членски внос се плаща при записването, а всеки следващ членски внос се плаща до 31 януари. Всяко увеличение на встъпителния и/или годишния членски внос ще се решава от Управителния съвет.

ДАРИТЕЛИ И БЛАГОДЕТЕЛИ

 1. Управителният съвет може да обявява за дарители лица, които даряват наведнъж във вещи или пари двеста и над двеста евро (€ 200), за благодетели лица, които даряват във вещи или пари над триста евро (€ 300) и за големи благодетели лица, които даряват във вещи или пари най-малко хиляда евро (€ 1000). Управителният съвет ще води специална книга за дарителите и благодетелите, която ще се съхранява в помещението на Съюза.

УПРАВЛЕНИЕ

 1. (1) Съюзът се управлява от деветчленен Управителен съвет, който се избира от Общото събрание и се състои от председател, заместник-председател, секретар, касиер, отговорник за връзките с обществеността и четирима членове.

(2) В Управителния съвет могат да участват като наблюдатели ръководителите на местните клонове, с право на съвещателен глас.

 1. В случай, когато член на Управителния съвет е подсъден за престъпление, свързано с нечестност или аморалност, всеки член на Съюза може да изиска от компетентния орган свикване във възможно най-кратък срок на Извънредно общо събрание за смяна на въпросния член на Управителния съвет.
 2. Член на Управителния съвет няма право да участва нито в обсъждането, нито в гласуването, ако решението, което ще се взема, се отнася до създаване на договорно-правни взаимоотношения или завеждане или прекратяване на съдебно дело между Съюза от една страна и този член от друга страна или негов/а съпруг/а или роднина по кръв или сватовство до трета степен или създаване на договорно-правни взаимоотношения между Съюза от една страна и акционерно или дружество с ограничена отговорност, в което или в управлението на което този член или негов/а съпруг/а или роднина по кръв или сватовство до трета степен участва.

МАНДАТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 1. Членовете на Управителния съвет се избират за три години с право на преизбиране.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 1. Членовете на Управителния съвет трябва да произхождат от членовете на Съюза. Изборът на Управителния съвет се провежда с явно гласуване.
 2. В случай на намаляване броя на членовете на Управителния съвет, той се попълва от кандидата/кандидатите със следващия брой гласове при избора на Съвета. В случай, че няма такива, Управителният съвет има правото да попълни до две (2) овакантени места, избирайки от членовете на Съюза. В случай обаче, че броят на членовете на Управителния съвет е намалял под пет (5), се провеждат избори за Управителен съвет на извънредно Общо събрание. Въпросното събрание трябва да се свика до 30 дни от датата на овакантяване на местата.

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 1. Управителният съвет заседава редовно всеки месец по покана на Председателя, подписана от него и от Секретаря, най-малко 48 часа преди заседанието или на извънредни заседания във всяко друго време, когато Управителният съвет реши.

КВОРУМ – РЕШЕНИЯ

 1. Управителният съвет има кворум, когато присъстват поне петима (5) от неговите членове и решенията му се приемат с болшинство от присъстващите членове, като в случай на равен брой гласове, Председателят има решаващ глас.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 1. Член на Управителния съвет, който отсъства на 3 поредни негови заседания, губи длъжността си с решение на Управителния съвет, след предварителна покана към въпросния член да изложи причините за отсъствието си и се установи, че отсъствието е неоправдано.

ПОДАВАНЕ НА ОСТАВКА ОТ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 1. (1) Всеки член на Управителния съвет има правото да подаде писмено оставка, 1 месец преди датата на напускане на Управителния съвет.

(2) В случай на напускане се задължава да предаде цялата документация на Съюза, с която разполага, като тя трябва да бъде приета от неговия приемник с протокол.

(3) Управителният съвет може да не приеме оставката в случаите, когато:

      а)        не намира за основателни причините за напускане;

б)         намира, че предадената документация не е пълна, като в такъв случай предоставя още един месец за попълването й;

в)         не е намерен приемник, като в такъв случай задължава члена, който е подал оставка, да продължи да изпълнява задълженията си до намиране на приемник.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 1. (1) Управителният съвет осъществява общото ръководство на Съюза, издава правилници отнасящи се до начина на функциониране на Съюза, изразява волята на Съюза във всички негови отношения и контролира дейността на клоновете на Съюза.

(2) Управителният съвет може да учредява Дъщерни местни клонове съгласно разпоредбите на Устава и съгласно правилник, който Управителният съвет ще издава в пълно съответствие с местното законодателство и който ще регламентира ръководството, ликвидацията и всеки друг въпрос, отнасящ се до местните клонове на Съюза.

(3) Възнаграждение, под каквато и да е форма, няма да се изплаща за предоставени услуги на който и да е член на Управителния съвет.

(4) На членовете на Съюза, включително и на членовете на Управителния съвет могат да се възстановяват и/или изплащат всякакви логични разходи, извършени при изпълнение на техните задължения, включително и полагащото им се възнаграждение по проучвателни или други финансирани или съфинансирани от трети страни програми, след представяне на съответните документи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 1. Председателят на Управителния съвет, съвместно със Секретаря, свиква и председателства заседанията на Управителния съвет, както и Общите събрания, освен ако Общото събрание не реши друго, на които се отчита от името на Управителния съвет. Подписва съвместно със Секретаря всички изходящи документи, всички договори на Съюза с трети лица, кореспонденцията и протоколите на Общите събрания. Подписва съвместно с Касиера или друг упълномощен от Управителния съвет член всички платежни нареждания на Съюза. Представлява Съюза пред всяка съдебна и административна инстанция, приема и завежда съдебни дела, представлява Съюза във всяко съдебно дело и проява, изпълнява всяка съдебна процедура и се грижи за спазването на устава и законността на дейността на Съюза. Когато Председателят на Управителния съвет е възпрепятстван или отсъства, замества го Заместник председателят, ако и той е възпрепятстван или отсъства – Секретарят, ако и той е възпрепятстван или отсъства – най-възрастният член на Управителния съвет.

СЕКРЕТАР

 1. Секретарят води протоколите на заседанията, осъществява кореспонденцията, съхранява печата и архива на Съюза и подписва съвместно с Председателя всички изходящи документи и цялата кореспонденция, свиква заедно с Председателя заседанията на Управителния съвет и заедно с Председателя представлява Съюза във всяко мероприятие. Когато Секретарят отсъства или е възпрепятстван, той се замества от член на Съюза с решение на Управителния съвет.

КАСИЕР

 1. Касиерът води касовите книги, приходно-разходните книги, годишния финансов отчет и изобщо всичките необходими за дейността му документи, извършва всяко плащане и инкасиране, поддържа за тази цел, с решение на Управителния съвет, банкови сметки в която и да е банка или кооперативна каса. В случай, когато Касиерът не е в състояние да изпълнява задълженията си или отсъства за повече от 1 месец, той се замества от друг член на Управителния съвет, с решение на Управителния съвет и с протокол за сдаване-приемане. Като:

а)         всяко плащане, освен постоянните разходи (напр. наеми,  тържества, електричество, вода и др.п.), което превишава сто (100) евро подлежи на предварително одобрение от Управителния съвет на Съюза;

б)         всяко платежно нареждане и/или обвързване на сметките на Съюза се подписва и от председателя или упълномощено от него лице;

в)         по-специално, Касиерът носи лична отговорност за всяко плащане и инкасиране, както и за съхраняване имуществото на Съюза;

г)         внася в срок от 3 дни в сметката на Съюза всяка сума в брой, надвишаваща сто (100) евро;

д)         има готовност по всяко време да даде отчет пред Управителния съвет на Съюза и на Общото събрание за финансовото управление и икономическото състояние на Съюза.

ОТГОВОРНИК ЗА ВРЪЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 1. Отговорникът за връзките с обществеността организира и се грижи за проявите на Съюза, за отношенията на Съюза с всяка държавна или друга институция и всяко физическо или юридическо лице и изобщо изпълнява всякакви други задължения, възложени му с решение на Управителния съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 1. Редовното Общо събрание на Съюза се свиква с решение на Управителния съвет в първото шестмесечие на всяка година и не по-късно от 30 юни. На него се утвърждава протоколът на последното Редовно Общо събрание, изслушва се отчетът на Управителния съвет, докладът на одиторите, приема се годишният баланс и следва обсъждане по тези въпроси.

ИЗВЪНРЕДНО СЪБРАНИЕ

 1. Управителният съвет свиква членовете на Извънредно Общо събрание когато счете това за необходимо.

СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЯ

 1. Свикването на Редовни или Извънредни Общи събрания ще се извършва десет дни преди събранието с писмена покана от Председателя, изпратена на последния известен адрес на всеки член. В поканата ще се посочват въпросите на дневния ред.

СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО СЪБРАНИЕ ОТ ЧЛЕНОВЕ

 1. Управителният съвет е длъжен да свика Извънредно Общо събрание когато това бъде поискано писмено от една трета (1/3) плюс един от членовете на Съюза. В искането задължително трябва да се посочи целта на това свикване.

КВОРУМ

 1. Общо събрание, Редовно или Извънредно, се счита, че има кворум, когато присъстват половината плюс един член. В случай на липса на кворум, събранието се отлага за ½ час, след което се приема, че присъстващите, но не по-малко от десет (10) членове, образуват кворум.

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 1. Общото събрание избира членовете на Управителния съвет, определя одиторите на Съюза, взема решения за изключването на членове, за утвърждаване на годишния баланс, за промяна на целта на Съюза, за изменение на устава и за ликвидацията на сдружението.
 2. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите членове. В случай на равенство на гласовете, Председателят има решаващ глас.
 3. Член няма право да участва нито в обсъждането, нито в гласуването, ако решението, което ще се взема, се отнася до създаване на договорно-правни взаимоотношения или завеждане или прекратяване на съдебно дело между Съюза от една страна и този член от друга страна или негов/а съпруг/а или роднина по кръв или сватовство до трета степен или създаване на договорно-правни взаимоотношения между Съюза от една страна и акционерно или дружество с ограничена отговорност, в което или в управлението на което този член или негов/а съпруг/а или роднина по кръв или сватовство до трета степен участва.

ИЗБОРИ

 1. На всеки 3 години се провеждат избори за нов Управителен съвет. Управителният съвет се избира от Общото събрание на Съюза с вдигане на ръка и съгласно разпоредбите на Устава.

КАНДИДАТУРИ

 1. Всяка кандидатура за член на Управителния съвет се подава най-малко 10 дни преди определената за изборите дата. Всяка кандидатура, която не е подадена предварително се подава в деня на Общото събрание и трябва да се предложи от един член и да се подкрепи от други двама.
 2. Ако внеслите кандидатура за членове на Управителния съвет не надвишават броя, определен в чл. 20.(1) на Устава, то те се считат за избрани и избор не се провежда.

ИЗБОРНА КОМИСИЯ

 1. Преди започването на избора за Управителен съвет, Общото събрание избира от членовете тричленна изборна комисия, която извършва процедурата по избора.

РАВЕНСТВО НА ГЛАСОВЕТЕ

 1. В случай на равенство на гласовете при избора на членове на Управителния съвет, въпросът ще се решава с жребий, проведен от изборната комисия, която изготвя протокол, вписвайки броя на спечелените гласове от всички кандидати, обявява избраните и тримата следващи и го подписва.

СДАВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО

 1. Сдаването на управлението от предишния Управителен съвет на новия се извършва на съвместно заседание, свикано от новия Председател най-късно в десетдневен срок след изборите, като от всички присъстващи се подписва съответен протокол.

ФИНАНСОВА ГОДИНА

 1. Финансовото управление на Съюза ще приключва на 31 декември всяка година.

ВОДЕНЕ НА СЧЕТОВОДНИ КНИГИ И ФИНАНСОВ ОДИТ

 1. Членовете на Управителния Съвет водят точни и подробни финансови книги, в които се вписват всички приходи и разходи на Съюза и в края на всяка година са задължени да изготвят следните отчети:

а)         отчет за брутния доход на Съюза през годината, която приключва на 31 декември;

б)         отчет за наличния кредитен баланс в началото на годината и всички приходи на Съюза през годината;

в)         отчет за всички парични средства, дължими от Съюза или  дължащи се на Съюза и плащанията през същия период.

 1. Отчетите се проверяват от лицензиран одитор, срещу заплащане от Съюза.
 2. Членовете на Управителния съвет внасят в Регистъра в срок от седем месеца, считано от края на финансовата година, доклада на лицензирания одитор, посочен в член 51, и отчетите, посочени в член 50, не по-късно от един месец след тяхното изготвяне и одобряване от Общото събрание и в никакъв случай не по-късно от края на юли следващата година.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Намесването на Съюза или заемането на позиция от Управителния съвет или от Общото събрание по политически въпроси се забранява.
 2. Съюзът не носи никаква отговорност за обезщетение в резултат на злополука, сполетяла член или гост по време на престоя му в което и да е помещение на Съюза. Съюзът не се освобождава от отговорност за действия или пропуски, за които е възможно да бъдат приложени разпоредбите на Закона за сдруженията и фондациите.
 3. Всеки въпрос, който не е предвиден в настоящия устав ще се разрешава с решение на Управителния съвет.
 4. Всеки член, който е възпрепятстван да присъства на което и да е Общо или Извънредно събрание на Съюза, може да определи писмено който и да е член за негов пълномощник, за да присъства и гласува вместо него. Всеки даден по този начин глас се счита валиден и обвързващ издалия пълномощното член. Никой пълномощник няма право да представлява повече от един член на всяко събрание.
 5. Избираният периодично нов Управителен съвет ще поема всички евентуални задължения на Съюза, като предишният Управителен съвет се освобождава от всякаква отговорност. При положение, че новите членове на Управителния съвет ще поемат поста само след като поемат на свое име отговорностите на предишните членове и ги освободят от всякаква отговорност.
 6. Управителният съвет може да забрани посещението в помещение на Съюза на всеки гост, който по обща преценка е лице с лошо поведение или лице, способно да предизвика безредици в помещението на Съюза.
 7. Печатът на Съюза ще има кръгла форма и по периферията му ще бъде изписано пълното име на Съюза на гръцки и български език и годината на учредяване. Управителният съвет ще може да издава правилници, отнасящи се до използването на печата на Съюза.

ПРОМЯНА НА УСТАВА

 1. Разпоредбите на настоящия устав се променят с решение на Общото събрание, като всяка промяна, освен чл. 4 изисква решение, взето с мнозинство от 2/3 от присъстващите и гласували членове.

ПРОМЯНА НА ЦЕЛТА

 1. За вземане решение за промяна на целта на Съюза се изисква решение, взето с мнозинство от ¾ от членовете на Съюза.

ЛИКВИДАЦИЯ

 1. (1) Съюзът се ликвидира, когато броят на членовете му се намали на по-малко от двайсет.

(2) С решение на Съда по искане на Управителния съвет или на Главния прокурор или на половината от членовете:

а)         ако по някакви причини се окаже невъзможно избирането на Управителен съвет;

б)         ако бъде постигната целта на Съюза или поради продължително бездействие се приеме, че тя е изоставена;

в)         ако Съюзът преследва различна от определената в Устава цел или ако целта или дейността му се  окажат незаконни.

Настоящият Устав е приет от Уставното събрание, състояло се на 04.04.1998 г. и изменен от Общото събрание, състояло се на 31.01.2010 г. и 18.06.2017 г.

 

reg