Забележка: Моля, разгледайте предложението за промени на настоящия устав ТУК

 

УСТАВ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРИТЕ В КИПЪР 

НАИМЕНОВАНИЕ 

                                              1.  Учредява се в Кипър като юридическо лице Съюз с името СЪЮЗ НА БЪЛГАРИТЕ В КИПЪР (на гръцки език Σύνδεσμος  Βουλγάρων Κύπρου, на английски език Association of the Bulgarians in Cyprus).

 СЕДАЛИЩЕ   

                                           2.  Седалището на Съюза ще се намира в Лимасол на адрес, който ще определя Управителният съвет, като клонове на Съюза ще могат да функционират в цял Кипър.

 ЦЕЛИ      

                                          3.  Основна цел на Съюза е да защитава, съхранява и развива българското самосъзнание сред своите членове, да защитава, съхранява и развива българския език, култура и традиции сред българската общност в Кипър, както и да допринася за тяхното популяризиране в кипърското общество.

ДЕЙНОСТ      

                                         4.            

                                   а)  изграждане на по-тесни връзки на българите в Кипър с тяхната родина;

                                  б)  създаване на работни групи с цел развиване и укрепване на духовната, гражданската и спортната култура на българите в Кипър;

                                  в)  създаване на работни групи с цел проучване и представяне на предложения за решаването на възникнали проблеми при постигането/изпълнението на основните цели на Съюза;

                                 г)  информиране членовете на Съюза чрез издаване на брошури, организиране на лекции, семинари и др.п., чрез издаване на вестници и списания;

                                 д)  сътрудничество с други лица, организации и дружества за решаване на проблеми, които възникват при осъществяване дейността на Съюза за постигане на неговите цели;

                                е)  основен принцип на Съюза е да си сътрудничи с всички компетентни органи за постигане на целите си, без да замества въпросните органи по отношение на техните задачи и дейности;

                                 ж)  намиране на места/помещения за културни центрове, в които да създаде и поддържа библиотека, съботно-неделно училище и където ще се провеждат различни семинари, лекции или учебни занимания;

                                  з)  организиране на различни културни и обществени прояви, празненства и екскурзии;

                                 и)  организиране на различни лекции и семинари на разнообразни теми, както и уроци за изучаване на езици, история и география на България;

                                 й)  сътрудничество с други дружества и организации, които имат подобни цели;

                                 к) създаване на отбори по спортни игри, футбол и т.н. и организиране на турнири;

                                л)  участие в културния и обществен живот на Кипър с различни прояви.

 ДОХОДИ              

                                              5.    Доходите на Съюза са от:

                                а)  встъпителните вноски на членовете, определени в настоящия устав;

                               б)  членския внос на членовете, определен в настоящия устав;

                                в) дарения, помощи, благодеяния, наследство и всеки друг приход получен законно от Съюза, при условие, че този приход бъде предварително одобрен от Управителния съвет;

                               г)  приходите от всяка евентуално придобита собственост на Съюза;

                              д)  приходите от всяка проява или дейност на Съюза.

Никаква част от доходите на Съюза, редовни или извънредни, няма да се изразходва за друга цел, освен за предвидената в настоящия устав, никаква част от парите в касата на Съюза, след изплащането на всичките му задължения, няма да се връща при никакви условия на който и да е член на Съюза, като в случай на ликвидиране на Съюза, останалата част от имуществото се предоставя като дарение на филантропични организации или фондации, след съответно решение на Общото събрание.За постигането на целта си, Съюзът може да придобива и притежава движимо и недвижимо имущество.

СРЕДСТВА   

                                                6. Съюзът преследва осъществяването и постигането на целите си с всички подходящи средства в рамките на законността и достойнството на членовете си.

ПОМЕЩЕНИЕ    

                                               7.  Помещения на Съюза могат да функционират в цял Кипър и ще бъдат отворени за всички членове, като работното им време ще се определя за всяко едно отделно от Управителния съвет или от Районния комитет на съответния Районен клон на Съюза.

ЧЛЕНОВЕ      

                                               8.

                                а)  членове на Съюза могат да станат всички български граждани постоянно живеещи в Кипър и/или имащи разрешение за престой в Кипър за срока на продължителност на разрешението им, които са навършили 18 годишна възраст и не са членове на друга подобна организация на българите;

                                б)   за български граждани под 18 годишна възраст да се създаде младежка секция на Съюза

ОБЯВЯВАНЕ НА ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

                                               9.      Общото събрание на Съюза, по единодушна препоръка на Управителния съвет, може да обяви за почетен член на Съюза всяко лице в знак на почит.

Почетните членове могат да присъстват на всички събрания на Съюза и да изразяват свободно мнението си, без да имат право да избират и бъдат избирани и без никакви финансови задължения.

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

                                              10.      Всеки член има правото:

                               а) да избира и да бъде избиран;

                              б) да упражнява контрол над управлението и ръководството на Съюза;

                              в) да внася въпроси за разглеждане от Управителния съвет и чрез него от Общото събрание;

                               г) да напуска Съюза;

                              д) да взема участие в различните прояви на Съюза.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

                                                11.         Всеки член:

                               а) е длъжен да се съобразява с разпоредбите на устава и на закона, както и с решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

                               б)  в случай, че действа в нарушение на разпоредбите на устава или против интересите на Съюза, подлежи, след задълбочено проучване на въпроса от Управителния съвет, който е длъжен да му предостави възможността за защита, на следните наказания:

                                                                1. Забележка.

2. Изключване и отписване, което трябва да се утвърди     от Общото събрание.

                              в) член, който се отписва, напуска или се изключва от Съюза няма никакво право върху имуществото на Съюза.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ

                                              12.

                               а)  всеки член, който забави плащането на членския си внос три месеца от определената дата се приканва писмено от Управителния съвет да стори това и в случай на забавяне да го плати в едномесечен срок от писменото уведомление се отписва от регистъра на членовете на Съюза с решение на Управителния съвет, взето с болшинство от присъстващите и гласуващи членове, като при равенство на гласовете, председателят има решаващ глас;

                              б)  всеки член на Съюза, който престане да отговаря на предпоставките за членство се отписва от регистъра на Съюза с решение на Управителния съвет, взето с болшинство от присъстващите и гласуващи членове, като при равенство на гласовете, председателят има решаващ глас.

НАПУСКАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ

                                             13.  Всеки член, който желае да напусне Съюза може да го направи след като един месец преди изтичане валидността на платения от него членски внос уведоми писмено  Управителния съвет за това, в противен случай ще бъде задължен да плати членски внос за следващата година.

ПОВТОРНО ЗАПИСВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ

                                             14.  Отписан член съгласно разпоредбите на по-горните членове 11(б) и 12(а) и (б) може да внесе молба за повторно записване една година след отписването му. Отписаният по този начин член ще има впоследствие правото да се обърне към Общото събрание за отмяна на решението на Управителния съвет. Когато отписан заради нарушение член се записва отново, трябва да плати всички закъснели членски вноски.

ВСТЪПИТЕЛЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС

                                             15.  Вноската за записване като член на Съюза се определя на едно евро (€ 1).

ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС

                                             16.  Годишният членски внос е задължителен и се определя на двайсет и четири евро (€ 24). Първият членски внос се плаща при записването, а всеки следващ членски внос се плаща на 1 януари. Евентуално увеличение на встъпителния и/или годишния членски внос ще се решава от Управителния съвет.

ДАРИТЕЛИ И БЛАГОДЕТЕЛИ

                                              17.  Управителният съвет може да обявява за дарители онези, които даряват наведнъж във вещи или пари двеста евро (€ 200), за благодетели онези, които даряват във вещи или пари триста евро (€ 300) и за големи благодетели онези, които даряват във вещи или пари най-малко хиляда евро (€ 1000).

Управителният съвет ще води специална книга за дарителите и благодетелите, която ще се съхранява в помещението на Съюза.

УПРАВЛЕНИЕ        

                                              18.  Съюзът се управлява от Управителен съвет, състоящ се от:

  •  Председател, който се избира от Общото събрание;
  • Избраните от съответните клонове Председатели на Районните клонове;
  • Главен секретар, Главен касиер и до двама члена от всеки Районен клон, които се избират от Общото събрание.

МАНДАТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

                                                19.   Членовете на Управителния съвет се избират за три години с право на преизбиране.

                                               20.   Членовете на Управителния съвет трябва да произлизат от членовете на Съюза. Изборът на Управителния съвет се провежда с явно гласуване.

                                                21.    В случай на намаляване броя на членовете на Управителния съвет, той се попълва от кандидата/кандидатите със следващия брой гласове при избора на съвета. В случай, че няма такива, Управителният съвет има правото да попълни до три овакантени места, избирайки от членовете на Съюза. В случай обаче, че броят на членовете на Управителния съвет е намалял под 2/3 (две трети) от определения за членове на Управителния съвет брой, се провеждат избори за Управителен съвет на извънредно Общо събрание. Въпросното събрание трябва да се свика до 30 дни от датата на овакантяване на местата.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

                                                22. Членовете на Управителния съвет пристъпват в срок до осем дни от избора им към избор измежду тях на Заместник председател и Отговорник за връзките с обществеността и определяне задълженията на останалите членове.

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

                                                23. 

                           а)   Управителният съвет заседава редовно всеки месец след покана от Председателя, подписана от него и от Главния секретар, най-малко 48 часа преди заседанието или на извънредни заседания във всяко друго време, когато реши Управителният съвет.

КВОРУМ – РЕШЕНИЯ

                                                24.  Управителният съвет има кворум, когато присъстват половината плюс поне един (1) от неговите членове, като решенията му се приемат с болшинство от присъстващите членове, а в случай на равни гласове Председателят има решаващ глас.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

                                                25. Член на Управителния съвет, който отсъства на 3 поредни негови заседания, губи длъжността си с решение на Управителния съвет, след предварителна покана към въпросния член да изложи причините за отсъствието си и се установи, че отсъствието е неоправдано.

ПОДАВАНЕ НА ОСТАВКА ОТ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

                                                26.  Всеки член на Управителния съвет има правото да подаде оставка писмено 1 месец преди датата на напускане на Управителния съвет

                           а) В случай на напускане се задължава да предаде цялата документация на Съюза, с която разполага, като тя трябва да бъде приета от неговия приемник с протокол;

                           б) Управителният съвет може да не приеме оставката в случаите, когато:

  • Не намира за основателни причините за напускане,
  • Намира, че предадената документация не е пълна, като в такъв случай предоставя още един месец за попълването й,
  • Не е намерен приемник, като в такъв случай задължава члена, който е подал оставка, да продължи да изпълнява задълженията си до намиране на приемник.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

                                               27.

                               а)  Управителният съвет осъществява общото ръководство на Съюза, издава правилници отнасящи се до начина на функциониране на Съюза, изразява волята на Съюза във всички негови отношения и контролира дейността на Районните комитети на Районните клонове на Съюза;

                              б)  Управителният съвет ще може да учредява Районни клонове на Съюза съгласно правилници, които Управителният съвет ще издава периодично и които ще регламентират ръководството, ликвидирането и всеки друг въпрос, отнасящ се до Районните клонове на Съюза.

ПРЕДСЕДАТЕЛ   

                                             28.  Председателят на Управителния съвет, съвместно с Главния секретар, свиква и председателства заседанията на Управителния съвет, както и Общите събрания, освен ако Общото събрание не реши друго, на които се отчита от името на Управителния съвет. Подписва съвместно с Главния секретар всеки изходящ документ, всеки договор на Съюза с трети лица, кореспонденцията и протоколите на Общите събрания. Подписва съвместно с Главния касиер всяко платежно нареждане на Съюза. Представлява Съюза пред всяка съдебна и административна инстанция, приема и обявява съдебните дела, представлява Съюза във всяко съдебно дело и проява и извършва всички съдебни процедури. Грижи се за спазването на устава и за законността на всички дейности на Съюза. Когато Председателят на Управителния съвет е възпрепятстван или отсъства, замества го Заместник председателят, ако и той е възпрепятстван или отсъства – Главният секретар, ако и той е възпрепятстван или отсъства – най-възрастният член на Управителния съвет.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

                                                29. Главният секретар води протоколите на заседанията, осъществява кореспонденцията, съхранява печата и архива на Съюза и подписва съвместно с Председателя всички изходящи документи и цялата кореспонденция, свиква заедно с Председателя заседанията на Управителния съвет и заедно с Председателя представлява Съюза във всяко мероприятие. Когато Главният секретар отсъства или е възпрепятстван, той се замества от член на Съюза с решение на Управителния съвет.

ГЛАВЕН КАСИЕР             

                                                30.  Главният касиер води касовите книги, приходно-разходните книги, годишния финансов отчет и изобщо отговаря за необходимите за дейността му книги, извършва всяко плащане и инкасиране, поддържа за тази цел, с решение на Управителния съвет, банкови сметки в която и да е банка или кооперативна каса. В случай, когато Главният касиер не е в състояние да изпълнява задълженията си или отсъства за повече от 1 месец, той се замества от друг член на Управителния съвет с решение Управителния съвет, с протокол за сдаване-приемане

Като:

а)    всяко плащане, освен постоянните разходи (напр. наеми,  тържества, електричество, вода и др.п.), което превишава 2000 евро подлежи на предварително одобрение от Управителния съвет на Съюза;

б)    всяко платежно нареждане и/или обвързване на сметките на Съюза се подписва и от Председателя;

в)    по-специално, Главният касиер носи лична отговорност за всяко плащане и инкасиране, както и за съхраняване имуществото на Съюза;

г)     внася в срок от 3 дни в сметката на Съюза всяка сума в брой, надвишаваща 200 евро;

д)    има готовност по всяко време да даде отчет пред Управителния съвет на Съюза и на Общото събрание за финансовото управление и икономическото състояние на Съюза.

ОТГОВОРНИК ЗА ВРЪЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                                        31.  Отговорникът за връзките с обществеността организира и се грижи за проявите на Съюза, за отношенията на Съюза с всяка държавна или друга институция и всяко физическо или юридическо лице и изобщо изпълнява всякакви други задължения, възложени му с решение на Управителния съвет.

СЛУЧАИ, В КОИТО ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НЯМА ПРАВО НА ГЛАС

                                                        32. Член на Управителния съвет няма право на глас ако разглежданият въпрос се отнася до постигане на договорно-правни взаимоотношения или възбуждане или прекратяване на съдебно дело между Съюза от една страна и този член от друга страна или негов съпруг/а или кръвен роднина до трета степен или постигане на договорно-правни взаимоотношения между Съюза от една страна и дружество с неограничена или ограничена отговорност, в което или в управлението на което този член участва.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

                                                        33.  Редовното Общо събрание на Съюза се свиква от Управителния съвет в първото шестмесечие на всяка година и не по-късно от 30 юни. На него се утвърждава протоколът на последното Редовно Общо събрание, изслушва се отчетът на Управителния съвет и заключението на Контролната комисия и следва обсъждане по тези въпроси.

СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО СЪБРАНИЕ

                                                      34.  Управителният съвет свиква членовете на Извънредно Общо събрание когато счете това за необходимо.

СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО СЪБРАНИЕ ОТ ЧЛЕНОВЕ

                                                     35. Управителният съвет е длъжен да свика Извънредно Общо събрание когато това бъде поискано писмено от една трета (1/3) плюс един от членовете на Съюза. В искането задължително трябва да се посочи целта на това свикване.

СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЯ

                                                    36.  Свикването на Редовни или Извънредни Общи събрания ще се извършва десет дни преди събранието с писмена покана от Председателя, изпратена на последния известен адрес на всеки член. В поканата ще се посочват въпросите на дневния ред.

КВОРУМ      

                                                   37.  Общо събрание, Редовно или Извънредно, се счита, че има кворум, когато присъстват половината плюс един член. В случай на липса на кворум, събранието се отлага за ½ час, след което се приема, че присъстващите членове  образуват кворум.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

                                                  38. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите членове. В случай на равенство на гласовете, Председателят има решаващ глас.

ИЗБОРИ                          

                                                  39.   На всеки 3 години се провеждат избори за нов Управителен съвет. Управителният съвет се избира от Общото събрание на Съюза с вдигане на ръка и съгласно разпоредбите на Устава.

КАНДИДАТУРИ    

                                                40.  Всяка кандидатура за член на Управителния съвет се подава най-малко 10 дни преди определената за изборите дата. Всяка кандидатура, която не е подадена предварително се подава в деня на Общото събрание и трябва да се предложи от един член и да се подкрепи от други двама.

                                                41.  Ако внеслите кандидатура за членове на Управителния съвет не надвишават броя, определен в чл. 18 на Устава, то те се считат за избрани и избор не се провежда.

ИЗБОРНА КОМИСИЯ

                                              42.  Преди започването на избора за Управителен съвет, Общото събрание избира от членовете тричленна изборна комисия, която ще извърши процедурата по избора.

РАВЕНСТВО НА ГЛАСОВЕТЕ

                                                43.   В случай на равенство на гласовете при избора на членове на Управителния съвет, въпросът ще се решава с жребий, проведен от изборната комисия, която изготвя протокол, вписвайки броя на спечелените гласове от всички кандидати, обявява избраните и тримата следващи и го подписва.

СДАВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО

                                                44.   Сдаването на управлението от предишния Управителен съвет на новия се извършва на съвместно заседание, свикано от новия Председател най-късно в десетдневен срок след изборите, като от всички присъстващи се подписва съответен протокол.

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

                                                45.    На Редовното Общо събрание, на което се провеждат избори за нов Управителен съвет се избира също така двучленна Контролна комисия, която пристъпва към проверка на книгите и сметките на касата и представя на Управителния съвет подробен отчет за резултатите от извършената проверка своевременно, за да бъде внесен на годишното Редовно Общо събрание.

ФИНАНСОВА ГОДИНА

                                                46.   Финансовото управление на Съюза ще приключва на 31 май всяка година.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

                                                47.  Намесването на Съюза или заемането на позиция от Управителния съвет или от Общото събрание по политически въпроси се забранява.

                                                48.  Съюзът не носи никаква отговорност за обезщетение в резултат на злополука, сполетяла член или гост по време на престоя му в което и да е помещение на Съюза. Съюзът не се освобождава от отговорност за действия или пропуски, за които е възможно да бъдат приложени разпоредбите на чл. 17(4) от Закона за организациите и фондациите N. 57/72.

                                                49.  Всеки въпрос, който не е предвиден в настоящия устав ще се разрешава с решение на Управителния съвет.

                                                50.  Всеки член, който е възпрепятстван да присъства на което и да е Общо или Извънредно събрание на Съюза, може да определи писмено който и да е член за негов пълномощник, за да присъства и гласува вместо него.

Всеки даден по този начин глас се счита валиден и обвързващ издалия пълномощното член.

Никой пълномощник няма право да представлява повече от един член на всяко събрание.

                                                51.  Избираният периодично нов Управителен съвет ще поема всички евентуални задължения на Съюза, като предишният Управителен съвет се освобождава от всякаква отговорност.

Новите членове на Управителния съвет ще поемат задълженията си само след като поемат на свое име отговорностите на предишните членове и ги освободят от всякаква отговорност.

                                                52. Управителният съвет може да забрани посещението в помещение на Съюза на всеки гост, който по обща преценка е лице с лошо поведение или лице, способно да предизвика безредици в помещението на Съюза.

                                               53. Печатът на Съюза ще има кръгла форма и по периферията му ще бъде изписано пълното име на Съюза на гръцки и български език и годината на учредяване. Управителният съвет ще може да издава правилници, отнасящи се до използването на печата на Съюза. Районните клонове на Съюза ще имат собствен печат, същия като този на Съюза, с прибавяне името на седалището, само за вътрешно използване от Съюза.

ИЗМЕНЕНИЯ              

                                              54.  Разпоредбите на настоящия устав се променят с решение на Общото събрание, като всяка промяна, освен чл. 3 изисква решение, взето с мнозинство от 2/3 от присъстващите и гласували членове.

ПРОМЯНА НА ЦЕЛТА

                                                55.  За вземане решение за промяна на целта на Съюза се изисква решение, взето с мнозинство от ¾ от членовете на Съюза.

 

ЛИКВИДАЦИЯ      

                                               56.  Съюзът се ликвидира:

                           (а)   когато броят на членовете му се намали на по-малко от    двайсет;

(б)   с решение на Съда по искане на Управителния съвет или на Главния прокурор или на половината от членовете:

(i)   ако по някакви причини се окаже невъзможно     избирането на Управителен съвет;

(ii)   ако бъде постигната целта на Съюза или поради продължително бездействие се приеме, че тя е изоставена;

(iii) ако Съюзът преследва различна от определената в Устава цел или ако целта или дейността му се  окажат незаконни.

 

                                               57. Настоящият Устав е приет от Уставното събрание, състояло се на 04.04.1998 г. и изменен от Общото събрание, състояло се на 31.01.2010 г.

reg