Проект „Дигитална раница-Моята България“: първа партньорска среща и представяне

През изминалата седмица беше проведена първата партньорска среща по проекта “Дигитална раница” Моята България. 

Проектът стартира през юни 2021 година и e с продължителност от 23 месеца. Координатор е Великотърновският университет, а партньори са две от организациите на българите в чужбина, които ръководят български неделни училища – „Съюз на българите в Кипър“ в Кипър и Гръцко-българско сдружение за култура „Паисий Хилендарски“ в Гърция, Атина. 

Доц. д-р Петя Събева представи идеята и целите на проекта пред учителите от българските училища, които взеха участие в третата международна Еразъм+ седмица „Български училища зад граница“ , по същото време във Великотърновския университет. 

Целта на проекта е да създаде устойчив модел на “добра практика” за дигитално формално и неформално обучение в извънредни ситуации от различен характер, включващ отворен достъп до образователни ресурси, насърчаване на активното учене чрез система от целенасочени дейности и оказване на подкрепа на учителите от българските училища зад граница да усъвършенстват цифровите си компетентности, съхранявайки приобщаващия характер на образователния процес сред българите в чужбина.

Целевата група, към която са насочени проектните дейности, включва ученици от българските училища в чужбина; учители по български език и литература, история и цивилизации и география и икономика в 1 – 7 клас, директори и други педагогически специалисти, родители и представители на българската диаспора.

В резултат на проектните дейности, ще бъдат реализирани три иновативни интелектуални продукта- електронна учебна платформа, която интегрира интерактивно учебно помагало за ученици със свободен достъп и методическо ръководство за учители.