ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА КИПЪР
Българското посолство в Република Кипър – страна, с която имаме отлични отношения, интензивен политически диалог, добро взаимодействие в ЕС, като страни-членки със често съвпадащи интереси, традиционни икономически контакти и културна близост и сходство в историята; страна, в която българската общност допринася активно за развитието на кипърската икономика и прави необходимото за запазването на българския дух чрез 8-те съботно-неделни училища и активните си организации – е винаги на ваше разположение.

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА
Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) е доброволно, независимо, неправителствено и неполитическо сдружение със седалище в София, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Асоциацията подпомага дейността на българските училища и образователни центрове извън България и популяризира българския език и култура.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
Държавната агенция за българите в чужбина е координиращ орган на правителството за осъществяване на държавната политика спрямо сънародниците по света. Функциите й са ориентирани към съхраняването на българското етнокултурно пространство извън територията на страната и единението на всички българи, независимо от техния постоянен адрес.