Νέο βουλγαρικό πολιτιστικό κέντρο στο Δάλι

Βασικός στόχος του Συνδέσμου είναι να προστατεύει, διαφυλάσσει και αναπτύσσει τη Βουλγαρική συνείδηση στα μέλη του, να υπερασπίζει, διαφυλάσσει και αναπτύσσει τη Βουλγαρική γλώσσα, πολιτισμό και παραδόσεις ανάμεσα στη Βουλγάρικη κοινότητα της Κύπρου, ως επίσης και να συμβάλλει για τη διάδοσή τους στην Κυπριακή κοινωνία.

Cultural center of the association