ЧЛЕНОВЕ      

                                               8.

                                а)  членове на Съюза могат да станат всички български граждани постоянно живеещи в Кипър и/или имащи разрешение за престой в Кипър за срока на продължителност на разрешението им, които са навършили 18 годишна възраст и не са членове на друга подобна организация на българите;

                                б)   за български граждани под 18 годишна възраст да се създаде младежка секция на Съюза

ОБЯВЯВАНЕ НА ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

                                               9.      Общото събрание на Съюза, по единодушна препоръка на Управителния съвет, може да обяви за почетен член на Съюза всяко лице в знак на почит.

Почетните членове могат да присъстват на всички събрания на Съюза и да изразяват свободно мнението си, без да имат право да избират и бъдат избирани и без никакви финансови задължения.

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

                                              10.      Всеки член има правото:

                               а) да избира и да бъде избиран;

                              б) да упражнява контрол над управлението и ръководството на Съюза;

                              в) да внася въпроси за разглеждане от Управителния съвет и чрез него от Общото събрание;

                               г) да напуска Съюза;

                              д) да взема участие в различните прояви на Съюза.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

                                                11.         Всеки член:

                               а) е длъжен да се съобразява с разпоредбите на устава и на закона, както и с решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

                               б)  в случай, че действа в нарушение на разпоредбите на устава или против интересите на Съюза, подлежи, след задълбочено проучване на въпроса от Управителния съвет, който е длъжен да му предостави възможността за защита, на следните наказания:

                                                                1. Забележка.

2. Изключване и отписване, което трябва да се утвърди от Общото събрание.

                              в) член, който се отписва, напуска или се изключва от Съюза няма никакво право върху имуществото на Съюза.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ

                                              12.

                               а)  всеки член, който забави плащането на членския си внос три месеца от определената дата се приканва писмено от Управителния съвет да стори това и в случай на забавяне да го плати в едномесечен срок от писменото уведомление се отписва от регистъра на членовете на Съюза с решение на Управителния съвет, взето с болшинство от присъстващите и гласуващи членове, като при равенство на гласовете, председателят има решаващ глас;

                              б)  всеки член на Съюза, който престане да отговаря на предпоставките за членство се отписва от регистъра на Съюза с решение на Управителния съвет, взето с болшинство от присъстващите и гласуващи членове, като при равенство на гласовете, председателят има решаващ глас.

НАПУСКАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ

                                             13.  Всеки член, който желае да напусне Съюза може да го направи след като един месец преди изтичане валидността на платения от него членски внос уведоми писмено  Управителния съвет за това, в противен случай ще бъде задължен да плати членски внос за следващата година.

ПОВТОРНО ЗАПИСВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ

                                             14.  Отписан член съгласно разпоредбите на по-горните членове 11(б) и 12(а) и (б) може да внесе молба за повторно записване една година след отписването му. Отписаният по този начин член ще има впоследствие правото да се обърне към Общото събрание за отмяна на решението на Управителния съвет. Когато отписан заради нарушение член се записва отново, трябва да плати всички закъснели членски вноски.

ВСТЪПИТЕЛЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС

                                             15.  Вноската за записване като член на Съюза се определя на едно евро (€ 1).

ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС

                                             16.  Годишният членски внос е задължителен и се определя на двайсет и четири евро (€ 24). Първият членски внос се плаща при записването, а всеки следващ членски внос се плаща на 1 януари. Евентуално увеличение на встъпителния и/или годишния членски внос ще се решава от Управителния съвет.

МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО Изтегли тук