ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 1. Ιδρύεται στην Κύπρο Σωματείο με δική του νομική προσωπικότητα υπό την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Στα Βουλγαρικά ο Σύνδεσμος θα είναι γνωστός με την επωνυμία СЪЮЗ НА БЪЛГАРИТЕ В КИПЪР. Στα Αγγλικά, ο Σύνδεσμος θα είναι γνωστός με την επωνυμία ASSOCIATION OF THE BULGARIANS IN CYPRUS. 

ΕΔΡΑ 

 1. Η έδρα του Συνδέσμου θα ευρίσκεται στην Λευκωσία σε διεύθυνση που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παρούσα διεύθυνση θα είναι 33, Τεμπών, 2408 Εγκωμη.

ΘΥΓΑΤΡΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 1. Θυγατρικά Τοπικά Παραρτήματα του Συνδέσμου θα μπορούν να λειτουργούν σε όλη την Κύπρο. Νοείται ότι τα θυγατρικά παραρτήματα δεσμεύονται από το καταστατικό του Συνδέσμου, δεν έχουν δική τους νομική προσωπικότητα και ακολουθούν την πολιτική που χαράσσεται και αποφασίζεται από τη μητρική οντότητα. 

ΣΚΟΠΟΙ

 1. Βασικός στόχος του Συνδέσμου είναι να υπερασπίζει, διαφυλάσσει και αναπτύσσει τη Βουλγαρική συνείδηση στα μέλη του, να υπερασπίζει, διαφυλάσσει και αναπτύσσει τη Βουλγαρική γλώσσα, πολιτισμό και παραδόσεις ανάμεσα στη Βουλγάρικη κοινότητα της Κύπρου, ως επίσης και να συμβάλλει για τη διάδοσή τους στην Κυπριακή κοινωνία. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 1. (1) Δημιουργία πιο στενών σχέσεων των Βουλγάρων στην Κύπρο με την πατρίδα τους.      

                  (2)        Ανάπτυξη και ενδυνάμωση της πνευματικής, πολιτικής και αθλητικής κουλτούρας των Βουλγάρων στην Κύπρο.

                  (3)        Δημιουργία ομάδων εργασίας με στόχο την μελέτη και την παρουσίαση προτάσεων για την επίλυση προβλημάτων κατά την επίτευξη/εκτέλεση των βασικών στόχων του Συνδέσμου.

                  (4)        Ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου μέσω του διαδικτύου, μέσω έκδοσης φυλλαδίων διοργάνωσης διαλέξεων, σεμιναρίων κ.τ.λ. και μέσω έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών.

                  (5)        Συνεργασία με άλλα πρόσωπα, οργανώσεις και συνεταιρισμούς για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου για την επίτευξη των στόχων του.

                  (6)        Βασική αρχή του Συνδέσμου είναι να συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς για την επίτευξη των στόχων του χωρίς να αντικαθιστά τους εν λόγω φορείς στα καθήκοντα και τις δραστηριότητες τους.

                  (7)        Εξεύρεση χώρων/υποστατικών για πολιτιστικά κέντρα, στα οποία να δημιουργεί και συντηρεί βιβλιοθήκες, σαββατοκυριακάτικα σχολεία, και όπου να διεξάγονται διάφορα σεμινάρια, διαλέξεις ή και μαθήματα.

(8)        Διοργάνωση διαφόρων πολιτιστικών ή και κοινωνικών εκδηλώσεων, εορτασμών τελετών ή και εκδρομών.

(9)        Διοργάνωση διάφορων διαλέξεων και σεμιναρίων με ποικίλα θέματα ως επίσης και μαθημάτων για την εκμάθηση γλωσσών, ιστορίας και γεωγραφίας της Βουλγαρίας.

(10)      Συνεργασία με άλλους συνεταιρισμούς και οργανώσεις που έχουν παρόμοιους σκοπούς.

(11)      Οργάνωση αθλητικών παιχνιδιών και τουρνουά.

(12)      Συμμετοχή στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της Κύπρου με διάφορες εκδηλώσεις.

ΠΟΡΟΙ

 1. (1) Οι πόροι του Συνδέσμου είναι:

      α)         Τα δικαιώματα εγγραφής μελών όπως αυτά καθορίζονται στο παρόν καταστατικό.

      β)         Οι συνδρομές των μελών όπως αυτές καθορίζονται στο παρόν καταστατικό.

      γ)         Οι δωρεές, εισφορές, ευεργεσίες, κληροδοτήματα και κάθε άλλο έσοδο περιερχόμενο νομίμως εις τον Σύνδεσμο, νοουμένου ότι το έσοδο αυτό θα τύχει της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

     δ)         Τα έσοδα από οποιαδήποτε τυχόν αποκτηθεισόμενη περιουσία του Συνδέσμου.

      ε)        Τα έσοδα από κάθε εκδήλωση ή δραστηριότητα του Συνδέσμου.

      στ)       Χρηματοδοτήσεις ή συγχρηματοδοτήσεις από τρίτους φορείς. Νοείται ότι θα τηρούνται αυστηρά οι προϋποθέσεις και οι όροι τέτοιων χρηματοδοτήσεων ή συγχρηματοδοτήσεων.  

                        (2)        Ουδέν μέρος των πόρων του Συνδέσμου, τακτικών ή εκτάκτων θα διατίθεται δι’ οιονδήποτε έτερον σκοπό των δια του παρόντος καταστατικού προ νοούμενων, ουδέν δε μέρος των χρημάτων του ταμείου του Συνδέσμου, μετά την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων αυτού, θα επιστρέφεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες σε οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου, ενώ σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου, κάθε υπόλοιπο παραχωρείται ως δωρεά σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

                        (3)        Δια την προώθηση των σκοπών αυτού ο Σύνδεσμος μπορεί να αποκτά και κατέχει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία.

ΜΕΣΑ 

 1. O Σύνδεσμος επιδιώκει την πραγμάτωση και επίτευξη των σκοπών αυτού με όλα τα κατάλληλα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και αξιοπρέπειας των μελών αυτού. 

ΟΙΚΗΜΑ 

 1. Οικήματα του Συνδέσμου θα μπορούν να λειτουργούν σε ολόκληρη την Κύπρο και θα είναι ανοικτά για όλα τα μέλη και οι ώρες λειτουργίας αυτών θα ρυθμίζονται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο ή εξουσιοδοτημένα απ’ αυτό μέλη του Συνδέσμου, κατόπιν πρότασης των παραρτημάτων, όπου υπάρχουν τέτοια. 

ΜΕΛΗ 

 1. Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν όλοι οι Βουλγαρικής υπηκοότητας κάτοικοι Κύπρου που έχουν συμπληρώσει το 18 ον έτος της ηλικίας τους και να μην είναι μέλη σε άλλη παρόμοια οργάνωση Βουλγάρων στην Κύπρο. Για Βούλγαρους υπηκόους κάτω των 18 χρονών δύναται να δημιουργηθεί Τμήμα Νεολαίας του Συνδέσμου. 
 1. Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ

                  (1)        Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου με ομόφωνη εισήγηση του Συμβουλίου μπορεί να ανακηρύξει ως επίτιμο μέλος του Συνδέσμου οποιοδήποτε πρόσωπο τιμής ένεκεν.

                        (2)        Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρευρίσκονται σε όλες τις Συνελεύσεις του Συνδέσμου και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, χωρίς να έχουν οποιαδήποτε δικαιώματα ως προς το εκλέγειν και εκλέγεσθαι και χωρίς οποιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

 1. (1) Όλα τα μέλη του Συνδέσμου έχουν ίσα δικαιώματα.

                  (2)        Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να εκλέγει και εκλέγεται.

                  (3)        Να ασκεί έλεγχο πάνω στη διοίκηση και διαχείριση του Συνδέσμου.

                  (4)        Να υποβάλει θέματα για μελέτη στο Διοικητικό Συμβούλιο και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση.

                  (5)        Να λαμβάνει μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις του Συνδέσμου.

                  (6)        Να αποχωρεί από τον Σύνδεσμο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

                  (1)        Κάθε μέλος οφείλει να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου και προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

                  (2)        Στην περίπτωση που ενεργεί κατά παράβαση των προνοιών του Καταστατικού ή κατά τρόπο αντίθετο προς τα συμφέροντα του Συνδέσμου, υπόκειται μετά από επισταμένη εξέταση της υπόθεσης του από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο οφείλει να του παράσχει την ευκαιρία υπεράσπισης του, στις πιο κάτω ποινές:

                                         (α) Παρατήρηση.

                                          (β) Αποβολή και διαγραφή η οποία πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

(3)        Μέλος που διαγράφεται, αποχωρεί ή αποβάλλεται από τον Σύνδεσμο δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συνδέσμου.

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

 • Οιονδήποτε μέλος που καθυστερεί την πληρωμή της συνδρομής αυτού για τρεις μήνες από την ημερομηνία πληρωμής αυτής καλείται γραπτώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου όπως διευθετήσει αυτήν και σε περίπτωση καθυστέρησης αυτού όπως πληρώσει αυτή σε περίοδο ενός μηνός από της ειδοποιήσεως αυτής, διαγράφεται από το μητρώο των μελών του Συνδέσμου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένης με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών αυτού, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει την νικώσα ψήφο.
 • Μέλος αποβάλλεται στην περίπτωση κατά την οποία το ίδιο με την όλη συμπεριφορά, τις πράξεις ή παραλείψεις του επιφέρει ή προκαλεί εξευτελισμό ή μείωση της αξιοπιστίας ή του κύρους του Συνδέσμου ή άλλη βλάβη στα συμφέροντα αυτού.
 • Οιονδήποτε μέλος του Συνδέσμου το οποίο παύει να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής του διαγράφεται από το Μητρώο του Συνδέσμου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένης με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών αυτού, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει την νικώσα ψήφο. 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 

 1. Οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί να αποχωρήσει από τον Σύνδεσμο μπορεί να πράξει τούτο εφ’ όσον ένα μήνα προ της λήξεως της ισχύος της συνδρομής αυτού, ειδοποιήσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο περί τούτου διαφορετικά θα υποχρεούται στην πληρωμή της συνδρομής του επόμενου έτους. 

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Μέλος διαγραφέν δυνάμει των προνοιών των άρθρων 13(2) και 14 ανωτέρω μπορεί να υποβάλει αίτηση δι’ επανεγγραφή του ένα έτος μετά την διαγραφή του αυτή. Το ούτω διαγραφέν μέλος θα έχει, περαιτέρω, το δικαίωμα να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση δια την ακύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία μέλος διαγραφέν, ένεκα παραπτώματος, επανέρχεται, πρέπει να πληρώσει όλες τις καθυστερημένες συνδρομές. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Το δικαίωμα εγγραφής ως μέλος του Συνδέσμου καθορίζεται σε ένα ευρώ (€ 1).  

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

 1. Η ετήσια συνδρομή των μελών είναι υποχρεωτική και ορίζεται σε ΕΥΡΩ Είκοσι Τέσσερα (€ 24) το χρόνο της πρώτης συνδρομής πληρωτέας άμα τη εγγραφή και κάθε επόμενου έτους πληρωτέα μέχρι την 31 ην Ιανουαρίου. Τυχόν αύξηση των δικαιωμάτων εγγραφής και/ή ετησίας συνδρομής θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ανακηρύσσει σαν Δωρητές εκείνους που προσφέρουν «Εφάπαξ» εις είδος ή εις χρήμα ΕΥΡΩ Διακόσια και πάνω (€ 200) εις Ευεργέτες εκείνους που προσφέρουν εις είδος ή εις χρήμα πάνω από ΕΥΡΩ Τριακόσια (€ 300) και εις Μεγάλους Ευεργέτες εκείνους που προσφέρουν εις είδος ή εις χρήμα ΕΥΡΩ Χίλια (€ 1000) τουλάχιστον. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα τηρεί ειδικό βιβλίο δωρητών και ευεργετών εις το οίκημα του Συνδέσμου. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

                  (1)        Ο Σύνδεσμος διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων και τέσσερα μέλη.

                  (2)        Στο Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συμμετέχουν ως παρατηρητές οι αρχηγοί των τοπικών παραρτημάτων, με δικαίωμα συμβουλευτικής ψήφου.

 1. Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος της διοίκησης του Συνδέσμου καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, οποιοδήποτε μέλος του σωματείου δύναται να καλέσει το αρμόδιο όργανο, να μεριμνήσει για τη σύγκληση το γρηγορότερο δυνατό έκτακτης γενικής συνέλευσης με σκοπό την αντικατάσταση του συγκεκριμένου μέλους της διοίκησης.
 2. Μέλος της διοίκησης δε δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στη ψηφοφορία αν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την απόσυρση δίκης μεταξύ του σωματείου και του μέλους αυτού ή του συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού ή αφορά διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας το μέλος αυτό ή η σύζυγός του ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συμμετέχει.

ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται ανά τριετία μετά δικαιώματος επανεκλογής. 

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να προέρχονται από τα μέλη του Συνδέσμου. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται δια κανονικής ψηφοφορίας.
 2. Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο αριθμός αυτός συμπληρώνεται από το άτομο/τα άτομα με τον επόμενο αριθμό ψήφων κατά την εκλογή του Συμβουλίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια άτομα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να συμπληρώσει μέχρι και 2 (Δυο) θέσεις που κενώθηκαν, εκλέγοντας από τα μέλη του Συνδέσμου. Σε περίπτωση όμως που ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει μειωθεί κάτω των 5 (Πέντε), διεξάγονται εκλογές από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εν λόγω συνέλευσης πρέπει να συγκαλείτε εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της κένωσης των θέσεων. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου συνυπογράφοντος του Γραμματέως 48 τουλάχιστον ώρες προ της συνεδριάσεως ή κατά τέτοιον άλλο χρόνο σε έκτακτες συνεδρίες το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε αποφασίσει.

ΑΠΑΡΤΙΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία εάν παρευρίσκονται πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη αυτού οι δε αποφάσεις αυτού λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος του Συνδέσμου έχει την νικώσα ψήφο.

ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει επί 3 συνεχείς συνεδριάσεις αυτού εκπίπτει του αξιώματος αυτού δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου μετά προηγούμενη πρόσκληση προς το μέλος αυτό όπως εκθέσει τους λόγους απουσίας αυτού και αποδειχθεί το αδικαιολόγητο της απουσίας.

      ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 • Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα να υποβάλει παραίτηση γραπτώς 1 μήνα πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Σε περίπτωση αποχώρησης υποχρεούται να παραδώσει όλα τα έγγραφα του Συνδέσμου που έχει στη διάθεση του, τα οποία έγγραφα πρέπει να παραληφθούν από τον αντικαταστάτη του με πρωτόκολλο.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μη δεχτεί την παραίτηση σε περίπτωση που:

(α) δεν θεωρεί βάσιμους τους λόγους αποχώρησης;

(β) θεωρεί ότι τα έγγραφα που παραδόθηκαν δεν είναι πλήρη, στην οποία περίπτωση παραχωρεί ακόμα ένα μήνα για τη συμπλήρωση τους;

(γ) δεν έχει βρεθεί αντικαταστάτης, στην οποία περίπτωση υποχρεώνει το μέλος που υπέβαλε παραίτηση να συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντα του μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη γενική διοίκηση του Συνδέσμου, εκδίδει κανονισμούς αφορώντες τον τρόπο λειτουργίας του Συνδέσμου, διερμηνεύει τη θέληση αυτού σε όλες τις σχέσεις αυτού και ελέγχει τις δραστηριότητες των παραρτημάτων του Συνδέσμου.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να ιδρύει Θυγατρικά Τοπικά Παραρτήματα του Συνδέσμου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού και κανονισμό, τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκδίδει σε πλήρη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και ο οποίος θα διέπει τη διοίκηση, διάλυση και κάθε άλλο θέμα που θα αφορά τα τοπικά παραρτήματα του Συνδέσμου.
 • Καμιά αμοιβή οποιουδήποτε είδους δεν θα καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.
 • Νοείται ότι τα μέλη, περιλαμβανομένων και των μελών της διοίκησης μπορούν να ανακτήσουν και/ή να διεκδικήσουν οποιαδήποτε λογικά έξοδα κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα, από τρίτους φορείς, προγράμματα, αφού προσκομίσουν τα ανάλογα παραστατικά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί ομού μετά του Γραμματέως και προεδρεύει εις τας Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εις τις Γενικές Συνελεύσεις εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση, όπου και λογοδοτεί εκ μέρους του Συμβουλίου του Συνδέσμου, υπογράφει συνυπογράφοντος του Γραμματέως παν εξερχόμενο έγγραφο, οιανδήποτε συμφωνία του Συνδέσμου προς τρίτους, την αλληλογραφία και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει συνυπογράφοντος του Ταμία ή άλλο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος παν ένταλμα πληρωμής του Συνδέσμου, εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο ενώπιον πάσης Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, δέχεται και κοινοποιεί τις αγωγές, εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε κάθε δίκη και εκδήλωση, ασκεί κάθε δικαστική διαδικασία και φροντίζει για την τήρηση του Καταστατικού και για τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου. Όταν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου αδυνατεί να παραβρεθεί ή απουσιάζει, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος τούτου δε κωλυόμενου ή απόντος ο Γραμματέας τούτου δε κωλυομένου ή απουσιάζοντος ο πρεσβύτερος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 1. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, εκτελεί την αλληλογραφία, φυλάττει την σφραγίδα και τα αρχεία του Συνδέσμου και υπογράφει πάντα τα εξερχόμενα έγγραφα και όλη την αλληλογραφία με τον Πρόεδρο, συγκαλεί δε μαζί με τον Πρόεδρο τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και μαζί με τον Πρόεδρο εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε κάθε εκδήλωση. Τον Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί οιονδήποτε μέλος του Συνδέσμου τη αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΤΑΜΙΑΣ 

 1. Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου, βιβλίο εσόδων και εξόδων, τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και εν γένει άπαντα τα αναγκαία εις την υπηρεσία αυτού βιβλία, ενεργεί δε πάσα πληρωμή και είσπραξη, διατηρών προς τούτοις τραπεζικούς λογαριασμούς με οποιαδήποτε Τράπεζα ή Συνεργατικό Ίδρυμα που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που ο Ταμίας αδυνατεί να εκτελεί τα καθήκοντα του ή απουσιάζει για περισσότερο από 1 μήνα, αντικαθίσταται από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου βάσει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής. Νοείται ότι:

α)         κάθε πληρωμή, εκτός των παγίων εξόδων (π.χ. ενοίκια, ρεύμα, νερό κλπ.) που υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ δέον όπως έχει την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

β)         Παν ένταλμα πληρωμής και/ή δέσμευσης των λογαριασμών του Συνδέσμου δέον όπως προσυπογράφεται υπό του Προέδρου ή εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν πρόσωπο.

γ)         Ειδικότερων, ο Ταμίας ενέχει προσωπική ευθύνη δια πάσαν πληρωμή και είσπραξη, ως και δια την φύλαξη κάθε περιουσιακού στοιχείου του Συνδέσμου.

δ)         Καταθέτει εντός 3 ημερών στο λογαριασμό του Συνδέσμου παν εις χείρας του ποσό που ανέρχεται σε περισσότερα από εκατό (100) ευρώ.

ε)         Είναι πάντοτε έτοιμος να λογοδοτήσει εις το Συμβούλιο του Συνδέσμου και εις την Γενική Συνέλευση δια την οικονομική διαχείριση και οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 1. Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων οργανώνει και μεριμνά δια τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου, τα των σχέσεων αυτού με’ οιασδήποτε κυβερνητικής ή άλλης αρχής και οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και εν γένει εκτελεί οιαδήποτε έτερα καθήκοντα τα οποία ήθελαν ανατεθεί σ’ αυτόν δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει δε χώρα κατ’ έτος κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνου και όχι αργότερο της 30 ης Ιουνίου εις αυτήν δε επικυρώνονται τα πρακτικά της τελευταίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ακούεται η λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, το πόρισμα των Ελεγκτών, εγκρίνει τους ελεγμένους λογαριασμούς και ακολουθεί συζήτηση επί των θεμάτων αυτών.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τα μέλη εις Έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν κρίνει τούτο αναγκαίο.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

 1. Η σύγκληση των Τακτικών ή Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων θα γίνεται δέκα μέρες προ της Συνελεύσεως δια γραπτής προσκλήσεως του Προέδρου αποστελλομένης εις την τελευταία γνωστή διεύθυνση εκάστου μέλους. Η ως άνω πρόσκληση θα αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΥΠΟ ΜΕΛΩΝ

 1. ΄Έκτακτός Γενική Συνέλευση δέον να συγκληθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου όταν ζητηθεί τούτο γραπτώς υπό του ενός τρίτου (1/3) πλέον ενός των μελών του Συνδέσμου. Εις την αίτηση δέον να αναφέρεται ο σκοπός της συγκλήσεως αυτής. 

ΑΠΑΡΤΙΑ

 1. Γενική Συνέλευση Τακτική ή Έκτακτος θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται το ήμισυ πλέον ενός μέλη. Εις περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται επί ½ ώρα οπότε τα παριστάμενα μέλη, αλλά όχι λιγότερα από δέκα (10), θεωρούνται ότι αποτελούν απαρτία.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

 1. Η συνέλευση, εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζει τους ελεγκτές των λογαριασμών του Συνδέσμου, αποφασίζει  για την αποβολή μέλους, για την έγκριση του ισολογισμού, για μεταβολή του σκοπού του σωματείου, για τροποποίηση του καταστατικού και για τη διάλυση του σωματείου.
 2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει την νικώσα ψήφο.
 3. Μέλος δε δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στη ψηφοφορία αν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή απόσυρση δίκης μεταξύ  του σωματείου και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου αυτού ή συγγενή αυτού εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και τρίτου βαθμού ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση  της οποίας το μέλος αυτό ή η σύζυγος αυτού ή συγγενής αυτού εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συμμετέχει

ΕΚΛΟΓΕΣ

 1. Κάθε 3 χρόνια διεξάγονται εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου με ανάταση των χεριών και σύμφωνα με τους κανονισμούς, που προβλέπονται στο Καταστατικό.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Κάθε υποψηφιότητα για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για τις εκλογές. Κάθε υποψηφιότητα που δεν έχει υποβληθεί εκ των προτέρων, υποβάλλεται κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και πρέπει να προταθεί από 1 μέλος και να υποστηριχθεί από άλλα 2 μέλη.
 2. Εάν οι υποβάλλοντες υποψηφιότητα για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπερβαίνουν τον αριθμό όπως αυτός καθορίζεται από τον κανονισμό 20.(1) του Καταστατικού, τότε αυτοί θεωρούνται ως εκλεγέντες και δεν γίνεται ψηφοφορία.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 1. Προ της ενάρξεως της εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή εκ των μελών η οποία θα διεξάγει τη διαδικασία των εκλογών. 

ΙΣΟΨΗΦΙΑ 

 1. Σε περίπτωση υπάρξεως ισοψηφίας κατά την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το ζήτημα θα λύεται με κλήρο υπό της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία κάμνει πρακτικά καταγράφοντας όλους τους ψήφους των υποψηφίων, ανακηρύσσει τους εκλεγέντες και τρεις επιλαχόντες και υπογράφει τούτο.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 

 1. Η παράδοση της διαχειρίσεως, υπό του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου εις το νέο γίνεται το βραδύτερον εντός 10 ημερών μετά τις εκλογές, εις κοινή συνεδρία συγκαλουμένη υπό του νέου Προέδρου, υπογράφεται δε σχετικό πρακτικό υφ’ όλων των παρισταμένων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

 1. Η οικονομική διαχείριση του Συνδέσμου θα λήγει την 31 ην Δεκεμβρίου κατ’ έτος.

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιο τηρούν λογιστικά βιβλία με ακρίβεια και λεπτομέρεια στα οποία καταχωρούνται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών του Συνδέσμου και στο τέλος κάθε έτους υποχρεούνται, να καταρτίζουν τους πιο κάτω λογαριασμούς:

                        α)         λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του Συνδέσμου κατά τη  διάρκεια του έτους που λήγει την 31 ην μέρα του  Δεκεμβρίου;

                        β)         λογαριασμό του πιστωτικού υπολοίπου που βρίσκεται στα χέρια τους κατά την έναρξη του έτους και όλων τον χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό του Συνδέσμου κατά τη διάρκεια του έτους;

                        γ)         λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από το Σύνδεσμο ή που οφείλονται στο Σύνδεσμο και των πληρωμών κατά τη  διάρκεια της ίδιας περιόδου.

 1. Οι λογαριασμοί ελέγχονται με έξοδα που καταβάλλονται του Συνδέσμου από Εγκεκριμένο Ελεγκτή.
 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιο διαβιβάζουν στον Έφορο το αργότερο εντός εφτά μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους την έκθεση του Εγκεκριμένου Ελεγκτή που αναφέρεται στο άρθρο 51 και τους λογαριασμούς που αναφέρονται στο άρθρο 50 όχι αργότερα από ένα μήνα από την κατάρτιση και έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από το τέλος Ιουλίου του επόμενου έτους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Η ανάμειξη του Συνδέσμου η λήψη θέσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης εις τα πολιτικά θέματα απαγορεύεται.
 2. Ο Σύνδεσμος δεν φέρει οιανδήποτε ευθύνη δια αποζημιώσεις λόγω ατυχήματος επερχομένου εις μέλος ή φιλοξενούμενο κατά τη διάρκεια της παραμονής τούτου εις οποιοδήποτε οίκημα του συνδέσμου. Το Σωματείο δεν απαλλάσσεται υπό ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις για τις οποίες δυνατό να τύχουν εφαρμογής οι Πρόνοιες του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου.
 3. Παν ζήτημα μη προβλεπόμενο υπό του παρόντος καταστατικού θα καθορίζεται δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Οιονδήποτε μέλος κωλυόμενο να παραστεί εις οιανδήποτε Γενική ή Έκτακτο Συνέλευση του Συνδέσμου δύναται να διορίσει εγγράφως οιονδήποτε μέλος ως πληρεξούσιο (PROXY) αυτού ίνα παραστεί εις ταύτην και ψηφίσει αντ’ αυτού. Οιαδήποτε δε ούτω δοθείσα ψήφος θεωρείται έγκυρος και δεσμευτική έναντι του πληρεξουσιοδοτούντος μέλους. Νοείτε ότι ουδείς πληρεξούσιος (PROXY) θα δύναται να ενεργεί δια πλείονα του ενός μέλη καθ’ εκάστη Συνέλευση.
 5. Το από καιρού εις καιρόν εκλεγόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αναλαμβάνει όλες τις τυχόν υποχρεώσεις του Συνδέσμου και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο απαλλάσσεται οιασδήποτε ευθύνης. Νοείται ότι τα νέα μέλη της Διοικήσεως θα αναλαμβάνουν καθήκοντα μόνον αφού αναλάβουν επ‘ ονόματι των τις ευθύνες των αποχωρούντων συμβούλων και απαλλάξουν αυτούς εξ οιασδήποτε ευθύνης.
 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την επίσκεψη σε οίκημα του Συνδέσμου εις οιονδήποτε φιλοξενούμενο οποίος κατά γενική αποδοχή είναι πρόσωπο κακής διαγωγής ή πρόσωπο δυνάμενο να προκαλέσει οχληρία εντός του οικήματος του Συνδέσμου.
 7. Η σφραγίδα του Συνδέσμου θα έχει σχήμα κυκλικό και θα φέρει εις την περιφέρεια ολογράφως το όνομα του Συνδέσμου στην Ελληνική και Βουλγαρική γλώσσα και το έτος ιδρύσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να εκδίδει κανονισμούς που αφορούν τη χρήση της σφραγίδας του Συνδέσμου. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 1. Αι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού τροποποιούνται δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, οιαδήποτε δε τροποποίηση εκτός του άρθρου 4 απαιτεί απόφαση λαμβανομένη με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων και ψηφιζόντων μελών.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΚΟΠΟΥ 

 1. Προς λήψη αποφάσεως περί μεταβολής του σκοπού του Συνδέσμου απαιτείται απόφαση λαμβανομένη δια πλειοψηφίας των ¾ των μελών του Συνδέσμου.

ΔΙΑΛΥΣΗ

 • Ο Σύνδεσμος διαλύεται όταν τα μέλη αυτού μειωθούν σε ολιγότερα των είκοσι.
 • Δια αποφάσεως του Δικαστηρίου τη αιτήσει του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Γενικού Εισαγγελέως ή του ήμισυ των μελών:

α)         εάν λόγω άλλων αιτίων αποβαίνει αδύνατη η ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου;

β)         εάν ξεπληρωθεί ο σκοπός του Συνδέσμου ή ένεκα μακράς αδρανείας συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού αυτού.

γ)         εάν ο Σύνδεσμος επιδιώκει σκοπό διάφορο του εν τω Καταστατικώ καθοριζομένου ή εάν ο σκοπός ή η λειτουργία αυτού απέβησαν παράνομοι.

Το παρόν Καταστατικό ενεκρίθη από την Καταστατική Συνέλευση που έγινε την 04/04/1998 και τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση την 31/01/2010 και την 18/06/2017.

reg