Седем студенти на стаж в СБК по програма „Еразъм +“

Седем студенти от  Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” пристигат на стаж по програма „Еразъм +“ в Съюз на българите в Кипър (СБК) и по силата на договора за сътрудничество, подписан през 2014г. Специалностите, по които се обучават са история и география.

Възможността, която програмата на ЕК предлага на стажантите да научат много от кухнята на организацията и да работят в различна среда. Не е за подценяване и различната култура, в която попадт.

По настоящем СБК е бенефициент на 5 съботно-неделни училища в Кипър, регистрирани съгласно Постановление 334 на Министерският съвет на Република България.

Надяваме се, че стажът ще допринесе за обмен на идеи и практики, които ще са взаимно полезни.

Програма Еразъм+ се базира на интегриран подход и подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор. Тя  има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Програмата дава възможности за образование, обучение и практика в ЕС чрез мобилност на студенти, преподаватели и административен състав, посредством регламентирано сътрудничество между университети и други ключови партньори от публичния и частния сектор. По този начин се насърчава изграждането на единно европейско образователно пространство за съвместна изследователска работа, иновации, икономически растеж, пазар на труда и междукултурен диалог.

Мобилност на студенти с участие в стажове – провеждане на практическо обучение (стаж) с минимална продължителност 2 месеца и максимална продължителност 12 месеца в рамките на европейските държави. Стажовете се реализират при наличие на съвместни договори или писма за съгласие.