Представители на  СА „Д. А. Ценов“ – Свищов на посещение в БУ „Никола Вапцаров“ (СНИМКИ)

 

Партньорите на Съюза на българите в Кипър от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов посетиха най-голямото българско училище в Кипър „Никола Вапцаров“ в Никозия. Гл. ас. д-р Юлиян Господинов – координатор „Образователен маркетинг” в Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, и гл. ас. д-р Галин Стефанов – координатор в Центъра за дистанционно обучение се срещнаха с ученици от гимназиална степен и ги запознаха накратко с едно от най-старите висши икономически училища в България и с възможностите за кандидатстване от Кипър.

         От януари 2018-та Съюзът на българите в Кипър има сключен договор със Стопанската академия за сътрудничество, за развитие и укрепване на връзките между страните в областта на културната, научната, спортната и други дейности от взаимен интерес.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов е държавно висше училище, акредитирано за обучение на студенти, докторанти и специализанти в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“ по професионални направления 3.8. „Икономика“ и 3.7. „Администрация и управление“. Обучението в ОКС „бакалавър” е в:

– редовна и задочна форма на обучение, субсидирано от държавата;

– редовна и задочна форма на обучение, финансирано от обучаемите.

За учебната 2018-2019 г. свищовското висше училище реализира прием в ОКС „бакалавър” по 17 елитни пазарно-ориентирани специалности: „Финанси; „Застраховане и социално дело; „Макроикономика; „Счетоводство и контрол; „Стопански и финансов контрол; „Бизнес статистика и анализи; „Маркетинг; „Управление на проекти; „Стопанско управление; „Екомениджмънт; „Бизнес информатика; „Международни икономически отношения; „Публична администрация; „Индустриален бизнес и предприемачество; „Аграрна икономика; „Икономика на търговията; „Икономика на туризма.

Кандидатстването се извършва само по документи и без провеждане на конкурсен изпит. Продължителността на обучението в ОКС „бакалавър“ е 4 години (8 семестъра) и завършва с полагане на държавен изпит. Завършилите получават диплома за придобита ОКС „бакалавър“ и Европейско дипломно приложение, признати в целия ЕС, САЩ и Канада.

За обучението си в ОКС „бакалавър“ студентите заплащат следните годишни такси:

  1. Редовна форма (държавна поръчка) – 490 лв.
  2. Редовна форма (платено обучение) на български език – 980 лв.
  3. Редовна форма (платено обучение) на английски език – 980 евро
  4. Задочна форма (държавна поръчка) – 480 лв.
  5. Задочна форма (платено обучение) на български език – 960 лв.
  6. Задочна форма (платено обучение) на английски език – 960 евро
  7. Такса за кандидатстване – 50 лв.

В ОКС „магистър“ Стопанска академия „Д. А. Ценов“ предлага: 48 магистърски програми, от които 41 на български и 7 на английски език; 100% дистанционно обучение, ориентирано в максимална степен към задоволяване интересите на студентите и нуждите на бизнеса; платформа за дистанционно обучение Moodle, притежаваща множество функционалности, улесняващи комуникацията между преподавател и обучаем (онлайн и офлайн). Кандидатстването е само по документи (без конкурсен изпит). Продължителността на обучението в ОКС „магистър“ е:

– за завършилите ОКС „бакалавър“/„магистър“ по специалности от направления „Икономика“, „Администрация и управление“ – 1 година (2 семестъра);

– за завършилите ОКС „бакалавър“/„магистър“ по специалности от направления, различни от горепосочените – 2 години (4 семестъра);

– за завършилите ОКС „професионален бакалавър“ по специалности от направления „Икономика“ или „Администрация и управление“ – 2 години (4 семестъра).

Магистърските професионални компетенции се формират от фундаментален и профилиран набор от задължителни, свободно избираеми и факултативни дисциплини. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Завършилите получават диплома за придобита ОКС „магистър“ по „Икономика“/„Администрация и управление“ и Европейско дипломно приложение, признати в целия ЕС, САЩ и Канада.

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend