Онлайн дискусия “Активното участие на мобилните граждани на Европейския съюз в Кипър”

Вчера, 15-ти декември беше проведена онлайн дискусия “Активното участие на мобилните граждани на Европейския съюз в Кипър” по програмата REC (REC Rights, Equality and Citizenship Programme) за права, равенство и гражданство.

Проектът се реализира от Съюза на кипърските общини с партньорството на  програмата “Envision” и със съдействието на Съюза на българите в Кипър.

Участници в дискусията бяха Калин Павлов, Даниела Вуюка, Христиана Славкова и Лидия Стефанова от Съюза на българите в Кипър, представител от Съюза на общините в Кипър, Nikolaos Isaris, Заместник-председател на представителството на Европейската комисия в Кипър, Kyriakos Pierides, Журналист, експерт и консултант в областта на комуникациите, Menelaos Vasileiou, Началник на централната избирателна служба към Министерство на вътрешните работи, мобилни граждани от ЕС живеещи в Кипър и др. 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Програма REC (REC Rights, Equality and Citizenship Programme) за права, равенство и гражданство

Програмата REC има за цел да допринесе за насърчаването на успешното включване и участие на мобилни граждани на ЕС и членовете на техните семейства в гражданския, политическия и демократичния живот в страната от ЕС, в която живеят. Целевите групи за прилагането му са мобилни граждани на ЕС, служители и експерти от публичната администрация и приемащите общества.
Основните цели на програмата REC се състоят в подобряване на достъпа до обществени консултации и засилване на участието на мобилните граждани на ЕС в приемащите общества. По-конкретно, целта е насърчаване на успешното включване и участие на мобилни граждани на ЕС и членовете на техните семейства в гражданския и политическия живот на приемащите държави от ЕС. Също така, програмата на ЕС има за цел да увеличи капацитета на органите на публичната администрация и експертите на местно ниво в участващите държави, за да даде възможност и да улесни участието на мобилни граждани на ЕС в местните общества. Показателно е, че целта на програмата на ЕС е ориентирана към подобряване на наличността, осведомеността и участието на мобилни граждани на ЕС в гражданските дейности на приемащите държави.
Основните сектори на изпълнение на европейската програма REC са съставени от различни образователни части, както следва:
• Интегрирането на мобилните граждани на ЕС в местните социални услуги и
обществени консултации;
• Предоставяне на здравни услуги;
• Помощи за настаняване;
• Социалните права, включително равни възможности и достъп до пазара на труда,
справедливите условия на труд и социалната защита и приобщаване;
• Борба със стереотипите, зачитане на многообразието и др.;
• Правото на политическо участие;
• Право на образование;
• Равенството между половете;
• Права на човека, ксенофобия и расизъм;
• Доброволчески дейности;

Всички хора имат право да изразяват демократично своите убеждения, мисли, потребности и желания. 

Това е първото събитие от поредица други, за които ще съобщим впоследствие.