Общо събрание на Съюза на българите в Кипър

Днес, 17.11.2019 г., се проведе Общо събрание на Съюза на българите в Кипър (СБК).

Калин Павлов, заместник-председател на СБК, представи отчет за извършената дейност през изминалата година. Бяха обсъдени належащи организационни въпроси, които ще намерят разрешение в най-кратък срок.

 

След обсъждане и гласуване на внесените пред Общото събрание предложения, Общото събрание беше закрито.