Международен симпозиум „ОБРАЗОВАНИЕ ‘21“ във ВТУ

Катедра „Нова и най-нова история на България“, Катедра „География“ и Ателие „История и памет“ при Исторически факултет организират Международен симпозиум „ОБРАЗОВАНИЕ ‘21“.
Събитието се провежда на 24 и 25 ноември 2017 г. в корпуса на Ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend
Форумът се организира в партньорство с Фондация „Проф. Румяна Кушева“–София.
Той е ориентиран към широк кръг от професионалисти, ангажирани с проблемите на историческото и географското образование в средното училище и университета, както и към различни образователни актьори, свързани с функционирането на хуманитарното знание в обществото.
Целта на международния симпозиум е да разшири сферите и географското пространство на диалога, чието начало постави конференцията през 2016 г., като предложи за обсъждане актуални въпроси, свързани с новите предизвикателства, пред които понастоящем са изправени университетските преподаватели и учителите по обществени науки. В основата на обсъжданията ще бъдат поставени широк кръг проблеми, свързани както с новостите в историческата и географската науки, така и с образователните политики и създадените добри практики в средното и висшето образование.
Тематични направления за секция ИСТОРИЯ:
 2030: Съвременното образование – между реформата и практиката
 Мисия „Учител“: между университетската аудитория и класната стая
 Рецепти за Промяна: как преподаваме компетенциите на 21 век в класната стая
 Open space: приложение на ИКТ в съвременното училище
 РеСтарт: Музеи и Училище
Тематични направления за секция ГЕОГРАФИЯ:
 Интердисциплинарен подход към формирането на ключови
компетентности като резултат на училищното обучение
 Методи за формиране на критическо мислене
 Съвременни методи и технологии на обучение
 Гражданското образование – иновации и интерактивност на
преподаване в условията на новия държавен образователен
стандарт