ИНТЕРВЮ С ДОЦ. Д-Р ДИМИТЪР СИМЕОНОВ

Разговаряме с доц. д-р Димитър Симеонов, зам. – декан по учебната дейност и директор на дирекция „Магистърски програми” във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Великотърновският университет се е утвърдил като най-големия държавен университет в България извън столицата, учебен и научен център с национален и международен престиж. Предоставяте богато разнообразие от специалности и учебни програми. Какво бихте посъветвали кандидатите за бакалавърски и магистърски програми, за да ги насочите към правилния избор? Как могат да изберат най-подходящата специалност? Към кого могат да се обърнат за повече информация и защо не – за съвет?

Благодаря Ви за добрите думи. Великотърновският университет през 2018 г. празнува своята 55-годишнина. За нас като наследници на Търновската книжовна школа е привилегия да сме продължители на делото на нашите предци. Ние с големи усилия и с активната роля на преподавателите, служителите и обучаемите в Университета успяхме да получим най-високата акредитационна оценка от досегашните процедури – 9,45 с шестгодишен период. Това ни дава стимул за повишаване на качеството на образователния продукт и надежда за по-добро бъдеще.

В днешния дигитален свят най-бързата и работеща комуникация за кандидатите се явяват електронните сайтове и социални мрежи. Във Великотърновския университет през последните четири години бяха създадени специализирани звена за прием на бакалаври – Бюро за кандидатстудентска информация, реклама и прием, и за магистри – дирекция „Магистърски програми“. Подробна и актуална информация се предлага от сайта на ВТУhttp://www.univt.bg/bul/pages/?zid=1&page=1, и сайта на Бюрото за кандидатстудентска информация, реклама и прием – http://priemunivt.bg/. В тези две платформи нашите служители са компетентни и подготвени да дадат насоки и съвети на кандидатите.

Но бързам да отбележа, че само при нас съществува вече за трета поредна година акцията „Рано рани“, от която могат да се възползват бъдещите бакалаври и да изберат една желана специалност, като си запазят място. То се пази до 1 юли 2019 г. и дава свобода да учиш това, което искаш. Вече близо 670 кандидати са се възползвали от това си право.

Какъв е редът за кандидатстване в магистърските програми? Какви форми на обучение предлагате и какви са техните предимства? 

В началото на месец юни след решение на Академичния съвет се публикува правилникът за прием на магистри във ВТУ, графикът за кандидатстване и записване, както и подробни изисквания към всяка една магистърска програма (специалност) за съответните факултети. При нас обучението е възможно в три форми – редовна, задочна и дистанционна, като не всяка магистратура е акредитирана в дистанционна форма. Най-общо магистратурите са в областите на висше образование: „Хуманитарни науки” (Humanities), „Педагогически науки” (Education), „Социални, стопански и правни науки” (Social, Economic and Legal Sciences), „Науки за земята” (Earth Sciences), „Математика и компютърни науки” (Mathematics and Computer Science), „Изкуства” (Arts).

За чуждестранни студенти се предлагат и отделни магистърски програми на английски, руски и италиански език (http://www.uni-vt.bg/eng/spec/speclist.aspx?sptype=2).

Учебните планове и анотации на квалификационните характеристики са публикувани в електронния каталог на образователните програми (специалности): http://www.uni-vt.bg/bul/spec/speclist.aspx?sptype=2&tab=azb

Може ли да се кандидатства в магистърска програма с различно направление от бакалавърската степен? 

Разбира се, че е възможно. Стига да се покрият съответните изисквания и програмата да се предлага за кандидати от друго професионално направление. Стремежът ни е да бъдем адаптивни и гъвкави, затова преработихме своите учебни планове и намалихме срока на обучение до три-четири семестъра, с изключение на магистърската програма „Психология”, която е петсеместриална. Най-сериозен интерес имаме към магистърските програми от професионалните направления 1.2. „Педагогика“ и 1.3. „Педагогика на обучението по …“, които подготвят учители за началните и средните училища, а както знаете, и държавата обяви за приоритет обучението на учители.

В отделни магистърски програми се изисква полагане на изпит (по език, физическа подготовка, рисуване, музика), предоставяне на сертификат за владеене на чужд език или събеседване.

Какви са семестриалните такси за български граждани и за граждани на други страни (във и извън ЕС)? 

Семестриалните такси за обучаемите магистри се предлагат от нашия университет и се утвърждават с Постановление на Министерския съвет. В магистърските програми на български език семестриалните такси са в диапазон 400-800 лв. в зависимост от това в какво професионално направление попадат, и са еднакви за всички кандидати от страни членки на ЕС. Изключение правят програмите, в които обучението е на чужди езици. При тях таксите са двойни. За кандидат-магистри извън ЕС семестриалните такси са 700-750 €.

Има ли възрастови ограничения за кандидатстване?

Разбира се, че не. Болонският процес и Лисабонският договор наложиха единни стандарти за всички. Ученето за цял живот се превърна в мото на европейския пазар на висшето образование. Динамиката на днешното време налага много по-често необходимостта от нови знания, умения и компетентности.

Как се дипломират магистрите – с държавен изпит или със защита на магистърска теза?

Изискванията за дипломиране на магистрите са регламентирани от ЗВО. В нашите учебни планове се дава възможност и за двете форми – държавен изпит или защита на дипломна работа. Втората опция е обвързана с успеха на студентите, като всеки от нашите факултети има право да определи и допълнителни изисквания.

Какъв е опитът Ви с международните програми за обмен на студенти? (като например “Еразмус”)

Във Великотърновския университет има специализиран отдел по „Международно и вътрешно сътрудничество“, който развива и задълбочава контактите по двустранните договори и най-вече по международната програма „Еразъм+” (https://erasmus-vtu.bg/). Доказателство за значимата ни роля е, че Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ е в топ три на изпращащите институции по програма „Еразъм+” от България през 2018 г. Именно на тази програма се дължат и ползотворните контакти между нас и българската общност в Кипър. Държа да отбележа, че Вие сте съвременните будители и проводници на българщината. От свое име и от името на колегите (географи и историци) от Исторически факултет Ви благодаря за всичко, което правите за и в името на България.

Има ли дни на отворени врати в ниверситета? Възможно ли е да се посети лекция или събитие от учебната програма, преди да се кандидатства?

Във Великотърновския университет всеки февруари се организира „Ден на отворените врати“, на който присъстват кандидати с техните родители. Всеки от нашите девет факултета организира по атрактивен начин своя рекламна кампания. През цялата академична година има възможност да се посещават или организират публични лекции, състезания и конкурси. Само преди дни, на 1 март, Исторически факултет организира за трети път ученическия конкурс „Пространство и време“, в който от 113 заявени участия в двете тематични направления – история и география – в заключителния етап са включени 88 разработки, които са авторски продукт на 95 ученици от гимназиалната образователна степен (ІХ – ХІ (ХІІ) клас). Впечатляващи са не само географията на заявените участия – 32 населени места, 12 от които областни центрове (Кюстендил, Русе, Кърджали, Враца, Разград, Силистра, Варна, Монтана, В.Търново, и др.), но и техният брой, а именно – 61 участници от 32 училища с 57 разработки в областта на историята, а в областта на географията – 21 представени училища чрез 34 участници и 31 разработки под ръководството на 41 учители по история и география.      

Съществува ли възможност след получаването на магистърска степен да се продължи обучението в катедрата?

Разбира се, но е необходимо да бъде обявен съответен конкурс са придобиване на докторска степен или преподавателско място за асистент. Въпреки трудностите ние непрекъснато увеличаваме своите докторанти и периодично обновяваме щатния преподавателски състав на Търновската Алма Матер.

 

   Доц. Симеонов, благодарим Ви за изчерпателните отговори и интересна информация. Пожелаваме Ви успех и се надяваме скоро да Ви посрещнем в Кипър, в Съюза на българите в Кипър и училищата към него.

Позволете ми аз на свой ред да Ви благодаря! За мен първото ми посещение в Кипър при Вас – в Съюза на българите в Кипър, ще остане незабравим житейски спомен. Топлото посрещане и чудесата на Кипър привлякоха завинаги географския ми интерес. За мен ще бъде чест и привилегия отново да се видим, да обменим информация и продължим съвместните си контакти.