АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ ПРИ ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ ПРИ ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ЕЖЕГОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ”

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

 Да даде възможност за творческа изява на ученици от гимназиалната образователна степен с изявени интереси в областта на обществените науки.
 Да провокира интереса на младите хора към историята на българския народ и държава и на нейното съвременно географско пространство.
 Да съдейства за изграждане на динамични контакти и на мрежа за обмен на информация между училището и университета като взаимосвързани етапи в образованието на младите хора. 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 В конкурса могат да участват ученици от гимназиалната образователна степен от всички видове училища, които са на възраст между 15 и 19 години. Участниците се разпределят в две възрастови групи: ІХ–Х и ХІ (ХІІ) клас.
 Участието в конкурса е индивидуално или групово. Индивидуално участие се изисква за учениците, които през настоящата учебна година завършват училище. За учениците от ІХ–Х се допускат и групови разработки.
Конкурсните разработки могат да бъдат в следния формат: 
 ПИСМЕНИ (ИСТОРИЧЕСКО/ ГЕОГРАФСКО ЕСЕ, РЕФЕРАТ)
 ВИЗУАЛНИ (ПОСТЕР, МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
 ЕЛЕКТРОННИ (БЛОГ НА ТЕМА „СПОДЕЛЕНО ЗА ГЕОГРАФИЯТА“). 

ЕСЕ НА ИЗБРАНА ГЕОГРАФСКА ТЕМА:

1. Какви географски, икономически и културни знания са необходими на съвременния млад човек?
2. „Научих, че всеки иска да живее на върха на планината, забравяйки, че единственото, което има значение, е как се катерим.“ Габриел Гарсия Маркес
3. „Въображението е по-важно от знанието.“ Алберт Айнщайн
4. България на контрастите (?) – географският поглед
5. „България като една човешка длан …“ Георги Джагаров 
6. Отговорността да си европеец

ТЕМИ ЗА ИСТОРИЧЕСКО ЕСЕ:

1. „…Че и ний сме дали нещо на светът
и на вси словене книга да четат.“ (Иван Вазов)

2. „Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото отечество.“ (Христо Ботев)

3. „… Да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили.“ (Васил Левски)

4. „Бъди възторжен идеалист: смел до безумство, влюбен в България до фанатизъм, честен до самопожертване.“ (полк. Борис Дрангов)

КОНКУРСНИ ТЕМИ ПО ИСТОРИЯ (РЕФЕРАТ, ТЕМА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ):

1. Приносът на траките в съвременната българска култура
2. Българите и „другите“ в Османската империя
3. Търновските законодатели – строители на модерна България
4. По следите на една фотография
5. Човекът, с който се гордее моят род

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ:

1.Темата на разработката да съответства на съдържанието на конкурсната тема. 
2. Подбраните от авторите факти да са представени коректно, като се използват различни източници на информация. 
3. Конкурсната работа да е прецизно структурирана.
4. Езикът и стилът на изложението да са в съответствие с избрания тип текст. 
5. Обемът на есето да не надхвърля 5 компютърни страници, а текстът на реферата да не е по-голям от 10 страници.
6. При подготовката на реферата като част от общата структура на разработката да присъства и справочен апарат.

ПОСТЕР ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ИЗБРАНА ТЕМА ПО ГЕОГРАФИЯ

1. Географски измерения на глобалните проблеми на съвременността
2. Едно от лицата на географията
3. Моята географска и културна представа за България
4. Моят любим географски обект/маршрут 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ POWER POINT ПРЕЗЕНТАЦИЯТА:

1. Съдържанието на презентацията да отговаря на избраната тема.
2. Подборът на съдържанието да представя прецизно и научно вярно конкретните факти и събития.
3. Да са използвани рационално технологичните възможности на програмата.
4. На последния слайд да се цитират използваните източници.
5. Общият обем на презентацията да не надхвърля 20 слайда.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЛОГ НА ТЕМА „СПОДЕЛЕНО ЗА ГЕОГРАФИЯТА“

1. Да се използва един от онлайн инструментите за създаване и администриране на блог: 
WWW.BLOGGER.COM 
WWW.WORDPRESS.COM 
WWW.EDUBLOGS.ORG
2. Да се подбере шаблон с гъвкаво оформление и фоново изображение, които са съобразени с темата.
3. Да са обособени следните съдържателни панели: 
 документиране на собствените проучвания по темата; 
 споделяне на научна информация с възможност за коментари;
 приложения с препоръчителни заглавия/тематична електронна библиотека; 
 снимки и видео.

ОЦЕНЯВАНЕ

 Оценяването на конкурсните работи се извършва от специално жури под председателството на Декана на Исторически факултет. В неговия състав влизат преподаватели от различните катедри на факултета. 
 Предварителната селекция на изпратените конкурсни материали се осъществява от преподаватели по история и по география от съответните катедри. 

НАГРАДИ

Всички участници в конкурса, които са отличени от журито, получават книги и специална ГРАМОТА на Историческия факултет. 
На учениците от ХІ (ХІІ) клас, получили оценка над „Много добър 4.50“, се предоставя възможност да се запишат за студенти в избрана от тях специалност на Историческия факултет. 
На участника, получил най-висока оценка по скалата „Отличен 5.50–6.00“, кандидатстудентската такса (40 лв.) се поема от ръководството на Факултета.


ВАЖНИ СРОКОВЕ 

1. ПРЕДАВАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ МАТЕРИАЛИ: 15.02.2019 г.

2. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА СЕЛЕКЦИЯ: 22.02.2019 г.

3. КОНКУРС (ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА): 01.03.2019 г.

Адрес за кореспонденция: 

5003 Велико Търново
ул. „Теодосий Търновски“ №2
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Исторически факултет, каб. 537
Анета Чумпалова (организатор учебен процес)

Конкурсните материали по история да се адресират до: 
доц. д-р Виолета Стойчева
е-mail: violetvt@gmail.com

Конкурсните материали по география да се адресират до: 
доц. д-р Петя Събева 
е-mail: petiasabeva05@abv.bg